February 21, 2018

28 Feabhra 2018

Scoil dúnta amárach Déardaoin 1 Márta agus Dé hAoine, chomh maith,  de bharr na drochaimsire.

Fógra

21 Feabhra 2018

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18.  Ceapachán buan is ea é seo.

Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre ag i rith na laethanta saoire.

Scála Pá: bunaithe ar scála an Roinn Oideachais agus Scileanna do Rúnaithe I scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha

 

https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0075_2017_ir.pdf

 

 

Fiosrúcháin agus Iarratais roimh 23/3/18

chuig: agallaimhscoillorcain@gmail.com

 

Ginearálta

Beidh an rúnaí freagrach as tacaíocht riaracháin a thabhairt do Phríomhoide na Scoile, Oifig na Scoile a bhainistiú, cúrsaí airgid a riaradh agus plé le pobal na scoile.

 

Riachtanais: Gaeilge agus Béarla líofa labhartha, cumas próiseáil focal agus clóscríbhneoireachta, scileanna riaracháin agus cumarsáide, díscréid, fuinneamh, cumas eagrúcháin, tuiscint ar ghaelscolaíocht.

 

Inmhianaithe: Gaeilge chruinn agus Béarla cruinn scríofa, eolas ar bhogábhar, taithí rúnaíochta/ riaracháin.

 

Inniúlachtaí: Beidh na hinniúlachtaí seo a leanas ag an té a cheapfar:

Caidrimh a thógáil agus a chothú:

Beidh sé/sí in ann caidrimh oibre mhaithe a fhorbairt agus a chothú lena c(h)omhghleacaithe agus le daoine eile laistigh agus lasmuigh den scoil.

Obair bhuíne:

Beidh sé/sí in ann comhoibriú lena c(h)omhghleacaithe chun tascanna agus eolas a roinnt.

Éifeachtacht phearsanta:

Déanfaidh sé/sí gach iarracht ardchaighdeán a bhaint amach i riar tascanna agus sa chur chuige i leith comhoibriú le daoine eile laistigh agus lasmuigh den Scoil.

Cumarsáid:

Beidh sé/sí in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus éisteacht cháiréiseach a thabhairt ar mhaithe lena t(h)uiscint ar chúrsaí a fheabhsú/ a fhorbairt

 

Dáta Tosaithe: 1 Meán Fómhair 2018 (ach caithfear a bheith ar fáil chun dul faoi oiliúint pháirtaimseartha Bealtaine/Meitheamh 2018)