Dúnghaois / Mission

Is é ár nDúnghaois i Scoil Lorcáin ná sár-oideachas lán-Ghaelach Caitliceach a chur ar fáil do dhaltaí na scoile mar bhunscoil chomhoideachais.

Déanfaimid é seo trí:

  • Chothrom na Féinne a thabhairt do Phobal na Scoile ar bhealach cairdiúil, cothrom, réasúnta
  • Bhéim a chur ar fhorbairt Phobal na Scoile – go háirithe na daltaí – idir intleachtúil, mhothálach, fhisiciúil, spioradálta, aeistéitic agus shóisialta mar shaoránaigh d’Éirinn agus den domhan
  • Mheas orainn féin agus ar dhaoine eile agus as ár gcultúr Gaelach a chothú.
  • Bhéim a chur ar shábháltacht agus ar shástacht dhaltaí
  • Na daltaí ullmhú don oideachas iarbhunscoile agus don saol amach rompu

Creidimid go bhfuil an Ráiteas Dúnghaoise seo ag teacht le fís an Choiste Bhunaithe.


It is our Mission here in Scoil Lorcáin to provide an excellent all-Irish Catholic education for the pupils as a co-educational primary school.

We will do this by:

  • Treating the school community justly in a friendly, equitable and fair manner.
  • By emphasizing the development of the school community – especially the pupils – intellectually, emotionally, physically, spiritually, aesthetically and socially as citizens of Ireland and the world.
  • By encouraging respect for ourselves and for others and for our Gaelic/Irish heritage.
  • Emphasizing the safety and happiness of our pupils.
  • Preparing our pupils for post-primary education and for their future lives.

We believe this statement is true to the vision of the founding committee.