Nuachtlitreacha 2022 – 2023

Tuesday, March 5th, 2024

Nuachtlitreacha 2023 – 2023

NL Meán Fómhair 2022

Fáilte ar ais.  Beidh sé go hiontach gach duine a fheiscint amárach.  Cuirimis an Ghaeilge chun cinn ón tús, le bhur dtoil.

Welcome back.  It will be great to see everyone tomorrow.  Let us all do our bit by speaking as much Irish as we can in and around the school.

Go raibh maith agaibh.

Aladdin agus teachtaireachtaí

Beimid ag baint úsáide as an gCóras bogearraí Aladdin chun teachtaireachtaí a sheoladh idir an scoil agus an baile i mbliana.  Ní bheidh na cuntais ríomhphostanna ranga in úsáid mar sin.

We be using our Aladdin software to enable home/school communication from now on.  We won’t, therefore, be using the class emails which we introduces at the beginning of covid.

Cúrsaí Páirceála is Tráchta

Ná dearmad an Córas aon-treo ar Chearnóg Eaton,isteach taobh na Carraige Duibhe agus amach taobh Bhaile na Manach.  Ní thiománaimid síos ná suas thar an scoil.  Cruthaíonn sé seo spás sábháilte trasnaithe do na páistí.  Cuimhnigh nach bhfuilimid ag páircéail ar na línte dúbalta buí in aice leis an scoil.  Is seantuismitheoirí is mó, ar chúis amháin nó eile, nach gcloíann leis na treoirlínte seo.  

Traffic and parking behaviour was excellent last year.Remember our one way system for Eaton Square, in at the Blackrock side and exit by the Monkstown side.  We don’t drive up or down past the school.  This creates a safe crossing area for the children.  For whatever reason, grandparents seem to have the greatest problem adhering to the above.

Bailiú páiste to luath

Má tá páiste le bailiú go luath agat is gá dul chun na hoifige ag Príomhdhoras na Scoile agus labhairt leis an Rúnaí.  Ní ceart teacht isteach aon doras eile, fiú má tá sé ar oscailt.

If you’re collecting a child early you should come to the main door and talk to Caitríona an Rúnaí.  You shouldn’t come in any other door, even if it’s open. 

Cumann na mBunscol

Traenáil agus triallacha peile do chailíní agus do bhuachaillí rang 5 agus 6 Máirt, Céadaoin agus Déardaoin seo chughainn  6-8 Meán Fómhair.  Tosóidh na cluichí an tseachtain ina dhiaidh sin, cailíní (Cliona Máirtín agus Cáit Ní Dhuinneacha) Dé Céadaoin agus buachaillí (Colmán Ó hÁinle agus Colmán Ó Drisceoil) Déardaoin.

Clárú do Mheán Fómhair 2023

Bhí ar gach scoil sa stát polasaí nua iontrála a chur i bhfeidhm dhá bhliain ó shin.  Tá ár bpolasí nua cláraithe ar an suíomh idirlín.  Gné lárnach de pholasaí gach scoil is ea nach bhfuil Liosta Feithimh ann a thuilleadh.  Ní féidir clárú ach ar feadh tréimhse 3 seachtaine a thosaíonn 1 Deireadh Fómhair an bhliain sular mhaith leat go bhfreastalódh do pháiste ar an scoil.  Léigh an polasaí go cúramach, má bhaineann sé leat.  Má chláraigh tú páiste roimh 1/2/2020 beidh forálacha an tseanPholasaí i bhfeidhm maidir le Liosta Iarratais.  Beidh foirmeacha iarratais do 9.23 amháin ar fáil ón Luan 26/9/22.  Léigh an polasaí go cúramach.

Every school in the state introduced a new enrollment policy two years ago.  Our policy is on the website.  An essential feature of every policy is that there are no more Waiting Lists.  Applications can only be accepted for a 3 week period starting 1st October prior to the September when you would like your child to start.  If you don’t apply within that period your application will go to the bottom of the list, no matter what category you are in.  Read the policy carefully if this concerns you.  Applications received prior to 1/2/20 will be placed on Lists of Applicants under the previous policy.  Enrolment forms for 9/23 only will be available from Monday 26/9/22.  Read the policy, please.

Polasaí Nua Iontrála ag Coláiste Íosagáin agus Coláiste Eoin

Má tá do pháiste i Rang 6 agus fonn ort go rachadh sí/sé go C Eoin/Íosagáin is ceart féachaint ar an bPolasaí nua Iontrála ar an suíomh acu.  Tá tréimhse ghearr i nDeireadh Fómhair le do pháiste a chláru don bhliain seo chughainn.

If your child is in Rang 6 and you want her/him to go to C Íosagáin/Eoin, it’s vital to read their new enrolment policies on their website.  There is an enrolment window in October, during which you must enrol your child. 

As-láithreacht

Is ceart teachtaireacht a chur chuig an múinteoir nuair a bhíonn páiste as láthair.  Is gá dúinn cuntas a choimeád ar chúiseanna as-láithreachta.

An message should be sent to the class teacher in case of pupil absence, please.  We have to record reasons for absences.  Thank you.

Cótaí ag gach páiste

Beidh na páistí ag dul amach go dtí an clós gach lá.  Bíodh cóta ag do pháiste, ldt, má tá aon bhaol báistí.

The pupils will be going to the yard every day, weather permitting or not.  Please make sure they have a coat if there is any chance of rain.

Riachtanais Leighis

Má tá riachtanais leighis ag do pháiste a chur tú in iúl dúinn cheana agus nach raibh Niamh Uí Chroidheáin ag caint leat le seachtain anuas, déan teagmháil linn chun sonraí an riachtanais a dhearbhú arís, ldt.  Má tá riachtanas leighis nua ag do pháiste, bí i dteagmháíl linn, chomh maith.

If you notified us previously of a medical need for your child and Niamh Uí Chroidheáin hasn’t been talking to you in the last week, please make contact with us to confirm the details of the need.  If your child has a new medical need, please, contact us , also.

Aifreann Gaeilge

Beidh a tAifreann Gaeilge ag tosú arís i nDún Laoghaire ar an Domhnach beag seo 4/9 ag 10.00 rn.  Is ag an aifreann seo a bhíonn seans ag na daltaí atá ag déanamh an Chéad Chomaoineach tabhairt faoi gclár ullmhúcháin ‘Déan é seo i gcuimhne ormsa.’

The Irish mass recommences this Sunday in Dún Laoghaire 10.00 am.  It’s as part of this mass, starting in October, that the children who are doing First Communion get a chance to partake in the ‘Do this in memory of me’ programme.

Ranganna Iarscoile

Beidh foirmeacha agus breis eolais á gcur ar fáil do dhaltaí a bhfuil suim acu roimh dheireadh na seachtaine seo chughainn.

Briefs on afterschool classes and clubs below.  Forms will be distributed by the end of next week to pupils who are interested.

Club Ceoldrámaíochta

Ranganna 5/6

Seomra 14

Máirt – tosú 13ú

2:15-3:15

Ann-Marie Ní Labhairí

Ranganna Fuáile

Ranganna 5/6

Seomra 14

Déardaoin – tosú 15ú

2:15-3:15

Ann-Marie Ní Labhairí

Club Spóirt/ Ealaíne 

Máirt agus Déardaoin

Ag tosú ar an Máirt 6/9 go dtí 25/10.

Rang 2 go Rang 6. Beidh costas €60 air. 

Róisín Ní Mhuineacháin, Cliona Máirtín, Cáit Ní Dhuinneacha.

Rince Gaelach gach Céadaoin ag tosú ar an 7/9-26/10ú (8 seachtaine). 

Rang 1-4. 60e don 8 seachtaine. 

Sa halla

Sorcha Nic Shamhráin

Rang Spáinnise gach Máirt ag tosú ar an 6/9-25/10ú (8 seachtaine). 

Rang 2-6. 60e don 8 seachtaine. 

Seomra 23

Sorcha Nic Shamhráin. 

Cúram 1.15 – 2.15 

Tá duine á lorg againn chun obair sa Chúram 1.15 – 2.15 in 2-5 lá sa tseachtain.  Labhair le Caitríona Mhic Leannáin Rúnaí má tá suim agat.  Ráta an-réasúnta pá.

We’re looking for someone to work in the Cúram 2-5 days a week.  Talk to Caitríona Rúnaí na Scoile if interested.  Very reasonable rate of pay.

Feighlí

Tá feighlí linbh le Gaeilge á lorg agam. 

Ba bhreá linn feighlí lán-aimseartha a fháil agus d’íocfaimis ráta maith.

Tá mac amháin againn atá bliain go leith. Is Gaeilge amháin a labhraím leis,

Ba mhaith linn feighlí le Gaeilge a aimsiú anois.

Aindriú Ó Faoláin

0876152726

Aindriú above is looking for a childminder with Irish.

Dátaí Scrúdaithe Dhroim Conrach

Beidh Scrúdaithe Dhroim Conradh á reachtáil againn do Rang 2, 4, 6 15 – 26 Bealtaine 2023. Is fearr gan laethanta saoire a eagrú le linn na tréimhse seo más suim leat go ndéanfadh do pháiste na scrúdaithe.  Níl acmhainn againn iad a dhéanamh leis na páistí a chailleann iad.

We’ll be doing the Drumcondra Tests for Rang 2, 4, 6 15 – 26 May.  Better avoid taking holidays in this period if you want your child to take part in the tests.  We don’t have the resources to do them again for the pupils who miss out.

Folúntas CRS

Tá Cuntóir Riachtanais Speisialta á lorg ag Gaelscoil Eoin, Plás Haddington.

Lá gearr na Naíonan atá i gceist.

Iarratas i nGaeilge amháin.

Is Gaelscoil nuabhunaithe í Gaelscoil Eoin, atá suite i mBÁC 4.

Tá Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra sa scoil.

Beidh an CRS ag obair le dalta amháin sa rang príomhshrutha.

Breis eolais: foluntasgseoin@foras.ie, 085 1321203

Gaelscoil Eoin, in Haddington Place is looking for an SNA, with Irish.  Former teacher in Scoil Lorcáin, and current parent in the school – Cristín Reddin – is the Príomhoide of this new and growing gaelscoil.

Feighlí linbh ag teastáil, Carraig Dhubh

Is daoine proifisiúnta, cairdiúla muid a oibríonn lasmuigh den teach. Táimid ag lorg feighlí leanaí iontaofa agus cáiréiseach chun ár mac atá 5 bliana d’aois a bhailiú ó Scoil Lorcáin ag 13:15 i.n. agus ár n-iníon atá 3 bliana d’aois a bhailíu ó naíscoil i Stigh Lorgáin ag 13:30 i.n. agus aire a thabhairt dóibh go gtí 5:15 i.n. Dé Máirt agus Dé hAoine. Má tá breis uaireanta uait, d’fhéadfá Dé Luain a dhéanamh agus níos mó ná sin más mian leat. Tá roinnt solúbthacht ann maidir leis na huaireanta/ laethanta. Má tá uaireanta breise ag teastáil, fós téigh i dteagmháil linn le do thoil.

Tá ceadúnas tiomána iomlán ag teastáil chun do ghluaisteán nó ár ngluaisteán a thiomáint.

Is páistí sona, gealgháireacha iad ár bpáistí. Duine nach gcaitheann tobac atá á lorg. B’fhearr linn go ndéantar an fheighlíocht linbh inár dteach, más féidir . Ba bhreá linn duine fadtéarmach a fháil ach muna n-oireann sé sin duit, go dtí mí an Mheithimh ar a laghad. Má oireann an téarma scolaíochta amháin duit, sin go breá freisin.

Téigh i dteagmháil linn le do thoil ar: Eibhlín 086-1788708

Childminder needed, Blackrock

Hi. We are a friendly, professional couple who work outside the home. We are looking for a caring, reliable minder to pick up our and 5 year old boy from primary school in Monkstown at 13:15pm and our 3 year old girl from Montessori in Stillorgan at 3:30 and mind them until 5:15 Tuesdays and Fridays. Mondays too if required. Some flexibility around days/ hours. If additional hours are required please do still get in contact. Full drivers licence required to drive own car/ our car.

Our children are cheerful, happy kids. A non-smoker is required. We would ideally like the ´minding´ to be done in our home. We would ideally like to find someone who will stay with us long term but if not, until June. If the school term only suits, that´s fine too.

Please get in contact if this sounds of interest to you: Eibhlín  086-1788708

NL Meán Fómhair 2022b

Tús na Bliana

Tá tús breá curtha againn leis an mbliain scoile.  Go raibh maith agaibh go léir as an tacaíocht ar fad.  Imreoidh na foirne peile a gcéad chluichí an tseachtain seo.  Tosóidh na ranganna iarscoile agus an Grúpa Ceoil.  Tionólfaidh Cumann na dTuismitheoirí a gcéad chruinniú coiste den bhliain faoin gCathaoirleach nua Cathy Ní Riain Goss.  Tosóidh na Naíonáin Shóisireacha ag fanacht ar scoil go dtí 1.15 in ón gCéadaoin ar aghaidh.  Is féidir teacht isteach sa chlós ó 8.20 agus seasamh i líne.  Is gá go thuismitheoirí fanacht le Naionáin, agus Rang 1 más gá, go dtí go mbailíonn na múinteoirí an rang ag 8.35 rn.  Bhí gach rud go maith go dtí seo, buíochas libh.

We have had a grand start to the school year.  Thank you all for the support.  The afterschool classes will start this week and the football teams will play their first matches.  Our Grúpa Ceoil will get going, too.  Our parents’ committee Cumann na dTuismitheoirí will hold their first meeting of the year.  The Naíonáin Shóisireacha will stay in school until 1.15 pm from Wednesday.  Children are welcome in to the school yard from 8.20 am and are expected to line up.  Infants, and Rang 1 to a degree,  need to be supervised until the teachers collect the classes at 8.35 am.  Everything has worked smoothly, so far, thank you.

Gaeilge

Reachtálfar daonáireamh náistiúnta an bhliain seo chughainn.  Bíonn ceist i ngach daonáireamh maidir le labhairt na Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais ar bhonn laethúil/ seachtainiúil.  Nárbh iontach dá bhféadfaimisne – pobal Scoil Lorcáin – an cheist sin a fhreagairt go dearfach agus cur le líon Gaeilgeoirí laethúla/ seachtainiúla na tíre.

In next year’s National Census there will again be a question re the speaking of Irish on a daily/ weekly basis outside of the education system.  It would be great if our Scoil Lorcáin community could provide a high number of honest positive answers and help boost the profile of the language.  Now might be the time to start – Gaeilge ag am bricfeasta nó am dinnéir aon duine?

Roald Dahl

Déanfaimid céiliúradh ar Lá Roald Dahl Dé Máirt 13 Meán Fómhair. Beidh séisiúin léitheoireachta Roald Dahl ar siúl sna ranganna, chomh maith le plé agus ealaín bunaithe ar shathaoir an údáir cháiliúil. Fáilte roimh na daltaí buí a chaitheamh ar an lá in ómós de Roald Dahl. 

We’ll mark Roald Dahl day with readings in Irish and English in all classes.  Pupils are welcome to wear yellow clothes if they wish.

Árachas Scoile

Tá gach dalta sa scoil faoi áracha 24 uair le Allianz.  Breis eolais https://www.allianz.ie/products/schools/pupil-personal-accident/Cover-Information/primary-schools.html.

We have arranged 24-hour insurance cover with Allianz for all pupils, paid for as part of the book bill.  Details above.

Vox Amicum

Bhaineamar an-taitneamh as ceol ghaoth práis Vox Amicum ar an Aoine.  D’fhéadfadh a lán tuba-anna a bheith ar na liosta do Dhaidí na Nollag ina dhiaidh.  Míle buíochas le Féile Cheol Bhaile na Manach as a sholáthair dúinn.

Rang 1-6 had 45 minutes of wind brass music with voxamicumbrass.com on Friday.  They were brilliant – the ensemble and the pupils.  Thanks to Music in Monkstown Festival for arranging.  We would recommend Vox Amicum for events after this.  Though not completely fluent, their presentation was in Irish and the show was pitched (ahem) perfectly for the pupils. 

Cúram ag an ngeata um thráthnóna

Meabhraigh do na páistí siúl amach as geataí na scoile agus gan rith trasna an bhóthair, le bhur dtoil.  Bhíomar an-mhaith go dtí seo.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach sa Chlós chun bualadh lena bpáistí.  Ná tiomáinimis síos thar an scoil.  Tá fáilte roimh thuismitheoiri teacht isteach sa chlós chun bualadh go sábháilte lena bpáistí.  Is do lucht rothar agus scútar agus tuismitheoirí lena bpáistí an geata uachtarach.

Please remind the children to walk out the school gates and not run across the road.  We have been great, thus far.  The double gate at the upper end is for bikes and scooters.  Parents are welcome in to the clós to meed their children safely.  Parent may also exit with their children through the double gates.

Seomraí breise OS

Táimid ag baint an-úsáid as dhá sheomra breise Oideachas Speisialta a chruthaíomar trí na leabhair sa leabharlann a chur isteach sa hall agus an fearas sa seomra glantacháin a bhogadh go cúinní éagsúla.

We’re already getting great use of the two extra Special Ed rooms we created by moving the books out of our erstwhile library and the cleaning equipment out of the store in the admin area. We’re trying to use our limited space as well as possible.

Scútair is rothair

Ná fág scútar ná rothar sa scoil thar oíche, le do thoil, ná thar an deireadh seachtaine.

Please don’t leave bikes or scooters in school overnight, and especially overweekend

Feadóga Stáin Rang 3-6

Táimid ag iarraidh ar gach dalta Rang 3-6 feadóg stáin Gléas D a thabhairt isteach an tseachtain seo.  Beidh na rangann go léir ag foghlaim na feadóige ar feadh tréimhse i mbliana.  Beidh an fheadóg le fágáil ar scoil.  Cuir ainm do pháiste air.  Ba cheart go mbeadh feadóg eile sa bhaile.  Níor ordaíomar iad mar chuid den liosta leabhair mar go mbeadh go leor feadóg sa bhaile cheana féin.

We’re asking all the pupils in Rang 3-6 to bring in a tin whistle Key D, and to have another one at home for practising.  You might put your child’s name on it.  We didn’t order them on the book list as we felt that a lot of houses would find them in that drawer in the kitchen or at the back of the bookcase.

 Polasaí Ainmneacha Scoil Lorcáin

Aithníonn Scoil Lorcáin 

gur iad na  tuismitheoirí/ caomhnóirí a roghnaíonn ainmneacha a bpáistí. 

gur cuid dár n-oidhreacht Ghaelach iad ár n-ainmneacha i nGaeilge agus go bhfuil luach againn orthu dá reir.

Chéad Ainmneacha:  Cláróidh agus úsáidfidh an scoil an t-ainm atá ar an  Teastas Breithe.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí/ chaomhnóirí iarradh orainn leagan Gaeilge/ Gaelach den ainm a úsáid le linn an lá scoile, más mian leo.

Sloinnte: Cláróidh an scoil an t-ainm atá ar an Teastas Breithe.  Úsáidfidh an scoil an t-ainm sin, ach amháin i gcásanna gur ainm de bhunús Gaeilge é, mar a úsáidfear an bunleagan Gaeilge.  Tá fáilte roimh thuismitheoir a chur in iúl dúinn gur mian leo go n-úsáidfí an t-ainm ar an Teastas Breithe amháin.

Ní úsáidfear ach an leagan ar an Teastas Breithe nó an leagan Gaeilge go foirmeálta ar scoil.

Scoil Lorcáin recognises a parents/guardians’ right to name their children.  We also recognise that the Irish names are an important part of our heritage and we value them for that.

First Names: We will register and use the name on the Birth Cert.  We are happy to use an original Irish version of a name if parents are happy for us to do so.

Surnames: We will register and use the name on the Birth Cert.  If it is a name of Irish origin we will use the original Irish version.  Parents are welcome to inform us should they wish the version on the Birth Cert only to be used.

We will only use the verion on the Birth Cert or the original Irish version in school.

Iontas na nIontas

14 Meán Fómhair 12.30 i.n.

Project Room Lexicon Dún Laoghaire

Do naíonáin ó 6 mhí – 2 bhliain

Léiriú ilchéadfach le Púca Puppets do naíonáin agus thachráin agus dá gcuramóirí. Baineann beirt oirfideach, George agus Niamh, leas as ceol agus puipéid chun fáilte a chur roimh

pháistí go dtí domhan an dúlra, an fháis agus na timpeallachta. Déantar a

mbreith a cheiliúradh i gcomhthéacs an domhain nádúrtha, ar mhaithe le folláine

agus sláinte.

Saor in aisce ach ní mór duit áit a chur in áirithe le Cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914

NL Deireadh Fómhair 2022

Oíche Eolais agus Oíche Shóisialta

Do thuismitheoir/ chaomhnóirí na scoile. Féach an fógra faoi iamh. 

Luan 26 Meán Fómhair 

7.00 – 8.00 Oíche Eolais Naíonáin Shóisireacha, Shinsireacha, Rang 1 agus Rang 6 – á heagrú ag na múinteoirí.

8.00 – 9.30 Oíche Shóisialta do thuismitheoirí/ chaomhnóirí na scoile go léir – á heagrú ag Cumann na dTuismitheoirí.

Dearbhán Obair Bhaile do pháistí gach tuismitheoir/ caomhnóir a thagann mar go mb’fhéidir nach mbeidh am agat tacú le do pháiste an obair bhaile a dhéanamh.  (Níor mhaith linn go gceapfadh sibh nach bhfuil anseo ach bealach bog chun tuismitheoirí a mhealladh chun freastal ar an ócáid.)

Information Evening and Social Night

For parents and guardians. Please see the letter attached to this email. 

Monday 26th September

7.00 – 8.00 pm Information Night for parents/ guardians of Naíonáin Shóisireacha, Shinsireacha, Rang 1 and Rang 6 – organised by the teachers

8.00 – 9.30 pm Social evening for guardians/ parents in all classes , organised by Cumann na dTuismitheoirí

There will be ‘No Homework Passes’ available on the night for children of those who attend, in recognition of the fact that you may not have time to support your children doing their homework.  By attending you will be a good parent, meet new and interesting people and your children will love you.

Cúram

Oibrithe á lorg – laethanta éagsúla sa tseachtain agus ionadaithe ócáidiúla.  Gaeilge fheidhmeach riachtanach.  Ráta réasúnta pá – bí i dteagmháil, ldt.

We’re looking for occasional and substitute staff for the Cúram 1.15 – 2.15.  Reasonable pay.  Working Irish required.

*Scéim Uirlisí Ceoil 2022/23*

Tá réimse uirlis cheoil ar fáil ar iasacht ó Choiste na Tuismitheoirí gach Meán Fómhair.

Tá Píopaí Uilleann , Fidil, Consairtín, Boscaí Ceoil, Giotár, Bainseó , Maindilín, Bodhráin & Feadóga Mór ar fáil.

Tá foirm léirithe spéise in uirlis a thógáil ar iasacht ar fáil anseo: https://forms.gle/zPEdWXDvgN3xL4qy5. Níl gá an fhoirm seo a chomhlíonadh i gcás go bhfuil do pháiste ag freastal ar ranganna iarscoile In. Uí Leochain. Déanfaidh  In. Uí Leochain uirlis a fháil ón scéim do do phaiste. 

Tabharfar tosaíocht do pháistí atá ag freastal ar ranganna ceoil iarscoile agus ansin dóibh nach raibh uirlis acu cheana féin. Ina dhiaidh sin déanfar tús freastail ar an gceoltóir is túisce!

Níl baint ag Oifig na Scoile, ná le múinteoirí an scoil le reáchtáil na scéime seo. Dean teagmháil le Lorcán ar SLUirlisiCeoil@gmail.com le haon cheist nach bhfuil soléirithe ar an nasc thuas. 

*Musical Instrument rental scheme 2021/22*

The Parents committee has a range of instruments available to rent each September. These include Uilleann pipes, fidils, concertinas, accordions, a giotar, banjos, mandalins, bodhráns and flutes.

Expressions of interest are being taken now. Please express your interest on the link above. Parents of children attending  In. Uí Leochain’s afterschool class do not need to fill in this form. In. Uí Leochain will arrange for an instrument to be provided by the scheme. 

Priority will be given for children attending the after school music classes and the to those who have not previously borrowed an instrument.

Neither the school office nor the teachers are involved in the administration of this scheme. Contact Lorcán on SLUirlisiCeoil@gmail.com with any questions not clarified on the link above. 

Cosc ar ghutháin chliste

Cuimhnimis go bhfuil cosc ar ghuthán cliste a bheith ag daltaí ar scoil in aon chor.  Breathnaítear air mar mhí-iompar tromchúiseach ceann a bheith ag dalta.

We’d like to remind you that pupils may not bring smartphones to school at all.  It’s seen as serious mis-behaviour for a pupil to bring one to school.

Cumann na mBunscol

Is léiriú ar an dul chun cinn  suntasach atá déanta i spórt na mban le blianta anuas go bhfuil, don chéad uair, níos mó cailíní Rang ⅚ ag gabháíl den pheil scoile ná buachaillí.  Buíochas le gach duine atá páirteach sa réabhlóid seo.

It’s a measure of our progress in female participation in sport in Ireland, and in Gaelic Games, in particular, that – for the first time – we have more girls than boys playing school football this year.  Thanks to all involved, in any way, in this revolution.

Cófraí le caitheamh amach

Tá cúpla cófra le caitheamh amach againn sa scoil.  Cuireadh ar stóras iad ag tús na paindéime agus níl siad ar ais uainn.  Féach pic ar ár gcuntas twitter @scoillorcain. 

We have a few presses to get rid of.  We stored them away at the beginning of the pandemic and find ourselves not needing them now.  See pics on our twitter @scoillorcain . 

Whatsapp as Gaeilge ó do ghrá geal sa Rúis

Tá cúpla tuismitheoir tar éis whatsapp Gaeilge a fháil le déanaí ar léir gur camscéim iad gur gá a bheith cúramach leo – sé sin munar mian leat teagmháil le do ghrá geal nach bhfaca le fada tú agus nach bhfuil a fhios aici an bhfuil tú fós ag cuimhneamh uirthi/air agus atá ag iarraidh grianghraf a sheoladh chughat (Babooshka na Cúise?)

A couple of parents have received unsolicited whatsapp messages in Irish which are best deleted, unless you wanted to make contact with an old friend from Russia who isn’t sure if you were still able to remember him/her and has just changed to a new whatsapp account and who wants to send you a photograph (From Russia with love?)

Páistí ar na ráillí

Coiméad na páistí beaga ó na ráillí ar maidin, le bhur dtoil, nó imeoidh an Máistir Ó Drisceoil de na ráillí.

Please help to keep Máistir Ó Drisceoil on the rails by keeping your young children off them in the mornings.

Cumarsáid le múinteoirí

Má tá tú ag iarraidh ceist nó fadhb a phlé le múinteoir, déan coinne léi/ leis, le do thoil tríd Aladdin nó Oifig na Scoile.  Ná déan iarracht a phlé ar maidin agus an rang á bhailiú ón gclós, ldt,ná ag doras an tseomra ranga.  Is féidir píosa eolais a thabhairt ar maidin, m.sh. Caithfidh mé an cat a thabhairt ag an lia ainmhithe agus tá Máirtín corraithe.

If you want to discuss an issue with a teacher, please, make an appointment through Aladdin or Oifig na Scoile.  It’s better not to try to discuss when the teacher collects the class in the morning or at the classroom door.  You are welcome to give a relevant piece of information as the line is collected, eg. the dog is sick and Máire is upset.

Déanach ar scoil 1

Má tá do pháiste chun a bheith níos déanaí ná/ tar éis a bheith níos déanaí ná 8.55 rn  ar scoil, chabhródh sé dá seolfá nóta isteach ar Aladdin  ldt.

If your child is going to be later/ is later than 8.55 am, it would help the teacher to receive a note on Aladdin.  Grma.

Bailiú Naíonán ag 1.15 rn.

Tá fáilte romhaibh teacht isteach an geata  ó 1.00 in ar aghaidh, ach bheimís buíoch dá bhfanfadh sibh ar thaobh an bhóthair de Dhoras na Naíonán go dtí go mbíonn na ranganna imithe amach go dtí an Clós ag 1.15 in.

For collecting Naíonáin ag 1.15 pm you are welcome to come inside the gate from 1.00  pm but, please, stay on the road-side of Doras na Naíonán until the classes go out to the yard at 1.15, as the passage was becoming a bit of an obstacle course.  Grma.

Déanach ag teacht ar scoil 2

Iarraimid, ar chúiseanna slándála,  ar thuismitheoirí gan teacht isteach sa scoil trí na doirse ar cúl na scoile má bhíonn an rang imithe isteach ar maidin.  Is féidir leis an bpáiste teacht isteach má tá an doras fós ar oscailt agus fios an bhealaigh aici/aige.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach an doras tosaigh chuig an Oifig Fáiltithe lena bpáistí.  Is féidir le páistí i gCúinne na Naíonán thíos staighre teacht isteach ansin go dtí go ndúntar an doras ag 8.55 in.  Is gá dúinn smacht a bheith againn ar theacht isteach.

For security reasons, parents are asked not to enter the school through the doors at the back any more if the class has already been collected in the morning.  If the door is still open and your child knows the way, then s/he can come in.  Otherwise, you can bring your child to the Oifig Fáilte via the front door.  Infants in Cúinne na Naionán can come in there up to 8.55 am when the door will be closed.  We need to control access.  Grma.

Feadóga Stáin

Buíochas as na feadóga go léir atá tugtha isteach do Rang 3-6.

Thanks to all for sending in tin whistles for Rang 3-6.

Teanga Tí 

Is scéim í Teanga Tí mar chuid de Ghlór na nGael a thugann tacaíocht do theaghlaigh Ghaeilge.  

Tá fáilte roimh phobal Scoil Lorcáin bheith mar ghrúpa Teanga Tí.  Beidh fáilte freastal ar imeachtaí sóisialta a bheidh á reachtáil i rith na bliana, taobh amuigh de huaireanta na scoile agus aois oiriúnach.  

Má thógtar do pháiste trí Ghaeilge agus suim agat bheith páirteach, ní mór duit ach an fhoirm cheangailte a líonadh isteach.  

Suíomh idirlíon:  https://www.teangati.ie/   

Foirm:   https://forms.gle/AdqxmCzSgRwYcC5SA 

Teanga Tí, as part of Glór na nGael, is scheme that supports Irish language families. 

The school community is invited to be part of Teanga Tí.  Age appropriate social events will be organised throughout the year and you and your child will be welcome to attend. 

If you raise your child through Irish and wish to partake, please fill in the form attached.

Internet site:  https://www.teangati.ie/  

Form:  https://forms.gle/AdqxmCzSgRwYcC5SA 

Le meas,

Solweg Uí Fhaoláin.

Fógra 1

*Ranganna i gComhaltas*

Craobh Piarais Uí Gréagáin  (Máirt & Déardaoin)

Tá ranganna ceoil ar fáil i gComhaltas Ceoltóirí Éireann, Cearnóg Belgrave ag tosnú ar an 20  Meán Fómhar: Tá clárú ag tarlú faoi láthar.

Rúnaí: Margaret McCabe 087 6395385 phiarais@gmail.com

*Classes in Comhaltas*

Music classes are available in Comhaltas Ceoiltóirí Éireann, Belgrave Square begining on the September the 20th. 

Neither the school office nor the teachers are involved in the administration of these classes – details of the courses are available from the above contact

Fógra 2

Comhaltas – Cumann na bPíobairí Uilleann Craobh Leo Rowsome

Ceachtanna Cheoil Traidisiúnta: Píb Uilleann, Bosca Cheoil, Veidhlín, Feadóg Stáin, Consairtín, Feadóg Mhór, Cruit, Bainseo, Amhránaíocht ar an Sean Nós

Dé Céadaoin agus Dé Sathairn 6-9i.n.

Ag clárú ANOIS do Mheán Fómhair

32 Cearnóg Belgrave, Baile na Manach

rphost: mary.walsh@hotmail.com nó glaoigh ar 0876350059

Fógra 3

Oíche Chultúir 2022

Beidh Oíche Chultúir ar siúl Dé hAoine, 23 Meán Fómhair 2022. Beidh an tOireachtas ag reáchtáil imeachtaí trí Ghaeilge arís i mblianal: ceol traidisiúnta; snagcheoil; damhsa ar an sean-nós; céilí; taispeántas ealaíne; turas treoraithe agus neart eile!

Is é buaicphointe na hoíche don Oireachtas ná go mbeidh Pólca 4 agus aíonna speisialta: buaiteoir reatha Steip Ruadhán Ó Flatharta agus an t-amhránaí clúiteach, Caitríona Ní Cheannabháin i lár stáitse i gCearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath ó 7.30 p.m.  Tá gach eolas faoi mhór-imeacht an Oireachtais agus gach imeacht Gaeilge eile ar Oíche Chultúir ar fáil ag an nasc thíos.  https://www.antoireachtas.ie/oiche-chultuir-2022/baile-atha-cliath.html

Information above on Irish language events as part of Culture Night in Dublin Friday 23rd September.

Fógra 4

Táimid ag lorga feighlí chun ár triúr páistí a bhailiú (5, 8 agus 12 bliana d’aois) ó Scoil Lorcáin ag 2:15 agus aire a thabhairt dóibh go dtí 6 pm cúig lá sa seachtain. Táimid in ar gcónaí i Glenageary. Má tá suim agat cuir fios no text chuig Thelma ar 0868645371. 

Childminder sought for Glenageary area.

Fógra 5

Feighlí á lorg.

Starting immediately, we are looking for a minder to collect our 2 boys (6 and 8) from Scoil Lorcain at 2.15pm and drop them home to Mounttown Road Lower (1.6km) from Mon – Thur.  They cycle to school so no car required. 1 hour per day as we have cover from 3pm. If you are interested please contact Fiona on 087 6919770.

Fógra 6

Club Dornálaíochta Bhaile na Manach

Cúrsa Dornálaíochta do Bhuachaillí agus Cailíní 9, 10, 11 bl

Ag tosu Dé Máirt 20 Meán Fómhair 2022

Páirc Mhic Gearailt, Baile na Manach.

Monkstowndublinboxingclub.com

www.monkstowndublinboxingclub.com

Monkstown Boxing Club starting introductory course for 9-11 yrs Tuesday 20th September.

NL Samhain 2022

Scoil Lorcáin

Ag ceiliúradh 70 bliain

1952 – 2022

Lá Naomh Lorcán 14 Samhain 2022

Beidh lá spraoi agus oibre againn ar scoil.  Ní bheidh ach beagán obair bhaile.  Tá cead ag na daltaí a rogha geansaí contae nó cumainn/club a chaitheamh. Tugaimid cuireadh daoibh síntiús €2 a sheoladh isteach do charthannacht a roghnóidh daltaí Rang 6.

We celebrate our patron saint’s day on Monday.  We’ll have a day of fun and work with very little homework.  All are invited to wear their county or club jersey on the day.  You are invited to donate €2 for a charity which Rang 6 will nominate.

Aonach na Nollag Scoil Lorcáin

Dé Sathairn 26 Samhain

Daidí na Nollag, Crannchur na Nollag, Roth an Áidh, Seastán na mBuidéal, Seastán na Leabhar, Tír na nÓg, Bric agus Breac (eile), Caifé an Aonaigh, Seastán na gCístí, Ceardaíocht Rang 6, Éadaí, plandaí, borgairí al fresco, Seomra na gCluichí.

Ar ais arís.

Bí cúramach

Duine do chúram Céadaoin 1.15 – 2.15 in.  Pá an-réasúnta.

We’re looking for an occasional Cúram 1.15 – 2.15 worker.  Working Irish necessary.  Very reasonable pay.

Lainéar Cuairteora in úsáid arís.

Táimid chun an Lainéar Cuairteora a chur i bhfeidhm d’aon duine atá ag iarraidh teacht isteach sa scoil i rith an lae.  Is gá teacht isteach an príomhdhoras, ldt.

We’re going to start using our visitors’ passes for anyone who wants to enter the school during the school day, for security.  All visitors/ parents must enter by the main door, please.

Grúpa Garraíodóireachta

Tá ár nGrúpa Garraíodóireachta ag lorg breis cabhrach, má tá fonn ort brainse eile den léann a leanúint.

Our Grupa Garraíodóireacht look after our front and other gardens and decorate for Halloween, Christmas, etc.   If anyone would like turning over a new leaf contact Renate – 0872473204 or renate.mcintyre@gmail.com.   We have lost a few members as kids have left SL and could do with a few more.

Aonach na Nollag Coláiste Eoin Íosagáin

Dé Domhnaigh 20 Samhain 1.00 – 4.00

Seans tacaíocht a thabhairt, margadh a bhreith abhaile leat agus spléachadh a fháil, b’fhéidir, ar an meánscoil a bheidh agaibh amach anseo.

Coláist Íosagáin Eoin’s Aonach Nollag is on Sunday 20th.  An opportunity to support, to gather a bargain and to see, maybe, your child’s future education.

Aladdin

Is féidir leat teacht ar thuairiscí uile scoile do pháiste ar Aladdin.  Bíonn na tuairiscí ar fáil ar feadh 90 lá tar éis do pháiste an scoil a fhágaint agus dúntar an doras ansin.  Cóipeáil iad má tá tú ag iarraidh iad a choimeád.

All your child’s reports are available on Aladdin.  Your access to these will be closed 90 days after your child leaves the school.  If you want them, copy them while you have access, please.

Ranganna Gaeilge

Beidh Cumann na dTuismitheoirí ag eagrú Ranganna Gaeilge le tosú in Eanáir sa scoil ar 8.00 in i rith na seachtaine. Breis eolais i Nuachtlitir na Nollag.

Irish classes for parent will be starting in January at 8.00 pm on a week night in the school.  More info in December’s Nuachtlitir.

Cealtán

Cealtán inghlasta oifige á lorg againn, má tá ceann díomhaoin sa bhaile agat.

We’re looking for one lockable office locker which we’ll order on Monday unless someone has one at home they don’t need.

Crannchur na Nollag – Crannchur na bPáistí

Cártaí dearga seolta abhaile inniu leis an dalta is sine i ngach rang.  Bheimís buíoch as tacaíocht.  Is féidir cártaí breise a fháil in Oifig na Scoile.  Déanfar an tarraingt don chrannchur seo ag Tionól ar an Luan tar éis Aonach na Nollag.

The oldest child in each family was given a red card for our Christmas Raffle, which we call Crannchur na bPáistí.  Draw will be conducted the Monday after Aonach na Nollag at Tionól.

Céilí na Samhna

Colmán, a chara,

What an utterly brilliant job the whole team involved did last night! 

It was a huge success. The kids had a terrific time. There were smiling faces everywhere I looked. The amazing creativity in the kids costumes was fantastic (and my special delight the absence of shop bought.)

All parents and teachers and helpers in their costumes made the atmosphere fun. A special shout out to the comperes on the evening Ronan and Debbie. They deserve medals for their energy, focus and enthusiasm. 

The school looked fantastic from the lit pumpkins at the entrance, to the wonderful decorations, the musicians and dancers. 

It was a high point when the national anthem was sung and the kids had arms on each other’s shoulders happy and proud of themselves. There was a gorgeous sense of community.

Credit and huge thanks to everyone who made the night so special. 

Tuismitheoir Sásta.

An Chéad Chomaoineach

Tá an Chéad Chomaoineach tar éis athrú mar go bhfuil an Deoiseas ag cur béime ar na sácraimintí a bheith bunaithe ar an bparóiste.  As seo amach, i Scoil Lorcáin:

Leanfaidh na páistí leis an gclár Teagasc Críostaí ‘I nGrá Dé’ ar scoil.

Eagróidh Pobal an Aifrinn i bParóiste Naomh Micheál Dún Laoghaire an Chéad Fhaoistin agus an Chéad Chomaoineach le cabhair ó thuismitheoirí na bpáistí.

Beidh ar gach tuismitheoir/ caomhnóir a páiste a chlárú leis an bParóiste don Chéad Fhaoistin agus don Chéad Chomaoineach.

Beidh aifreann míosúil ullmhúcháin faoin gclár ‘Déan é seo i gcuimhne ormsa’ gach Domhnach ó mhí Dheireadh Fómhair. 

Beidh an Chéad Fhaoistin.sa séipéal tráthnóna lá scoile i rith na Márta.

Beidh trí nó ceithre aifreann Chéad Chomaoineach ar 10.00 maidin Domhnaigh i rith na Bealtaine.  Freastalóidh roinnt de na daltaí ar gach aifreann chun a gCéad Chomaoineach a dhéanamh.

Tá Cumann na dTuismitheoirí ag plé an tslí is fearr leis an ócáid a cheiliúradh sa scoil i mbliana.  Is cuir chuige nua é seo agus beidh go leor le hoibriú amach. Is féidir go n-athródh roinnt de na socruithe thuas agus muid ag bogadh ar aghaidh.

Tá fáilte roimh aon teaghlach freastal ar an Aifreann Gaeilge a bhíonn i Séipéal Naomh Micheál gach Domhnach.

The ‘new look’ Chéad Chomaoineach is taking shape in Scoil Lorcáin as in many schools across the diocese.  

In Scoil Lorcáin:

The teachers will continue to teach the RE programme ‘I nGrá Dé’ in school.

The Irish Mass group Pobal an Aifrinn in Dún Laoghaire will organise the Sacraments of First Confession and First Communion with the aid of  the parents/guardians.

Every child must be registered with the parish for First Communion.  

Preparatory masses under the ‘Do this in memory of me’ programme wil be at 10.00 am Sunday 30/10 on a monthly basis from October.

First Confession will be celebrated in St. Michael’s Church on a school day afternoon in March.

There will be three or four – depending on numbers – First Communion masses on Sunday at 10.00 am during May with groups of the children attending each.

Cumann na dTuismitheoirí ar discussing the most appropriate way to celebrate the First Communion in the school this year and henceforth.

Much will be teased out this year as the change is implemented.  The arrangements above are not written in stone and can be developed.

All families are welcome to attend the Irish mass which is celebrated in St. Michael’s, Dún Laoghaire every Sunday 10.00 am.

Coláiste Eoin/ Íosagáin

Aonach na Nollag

Dé Domhnaigh 20ú Samhain

Sunday 20th November

1 pm – 4:30 pm

Caifé, Ceol, Stainníní, Duaiseanna, Bia Te

Café, Music, Stands, Prizes, Hot Food

 Bígí linn!

Fógra

Is múinteoir bunscoile mé i mBunscoil Carysfort sa Charraig Dhubh. Táim ag lorg tuismitheoir nó feighlí linbh a bheadh sásta mo bheirt pháiste (7 & 5) a bhailiú i ndiaidh na scoile ó Scoil Lorcáin gach Máirt agus gach dara Céadaoin agus iad a shiúil, a scútáil nó a thiomáint chun bualadh liom i gCarysfort ó 2.30i.n. ar aghaidh.

I am a primary school teacher in Carysfort National School in Blackrock. I am looking for a parent or minder who would be happy to collect my two children (7 & 5) from Scoil Lorcáin at 2.15pm every Tuesday and every second Wednesday and to walk, scoot or drive them to meet me in Carysfort shortly after 2.30pm. I am very happy to negotiate pay.

Bígí i gteagmháil liom, le bhur dtoil, ag: Fionnuala 087 902 1651

Polasaí Oideachais lasmuigh den Ghaeltacht

Tá an Roinn Oideachais ag tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí ar mhaithe le polasaí nua a

fhorbairt don oideachas lán- Ghaeilge lasmuigh denGhaeltacht.

Tugtar cuireadh duit do chuid tuairimí a chur in iúl ar cheisteanna ar nós:

• Conas is féidir an líon leanaí agus daoine óga atá ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge a mhéadú?

• Conas is féidir an soláthar múinteoirí agus baill foirne eile, a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu, a mhéadú?

• Cén tacaíochtaí breise a bheadh úsáideach don earnáil lán-Ghaeilge?

Chun do thuairimí a chur in iúl, nó chun tuilleadh eolais a fháil, téigh go gov.ie/POLG

The Department of Education is conducting a consultation process to inform the development of a new policy for Irish-medium education outside of the Gaeltacht.  You are invited to have your say on issues such as:

• How we can increase opportunities for children and young people to access Irish-

medium education?

• How we can increase the supply of teachers and other staff with a high standard of

Irish?

• What additional supports would be useful for the Irish-medium sector?  To have your say or to find out more, go to gov.ie/POLG

Gaelscoil Online,

Gnó a thugann cúnamh do thuismitheoirí Gaeilge a labhairt lena bpáistí ag baile.

Tá cúpla treoir Ghaeilge amuigh againn do thuismitheoirí agus cuireadh ceann nua amach le déanaí darb ainm, ‘6 Week Easy Gaeilge Guide for Mammies & Daddies‘.

Go leor de na tuismitheoirí atá ar an gcúrsa mór atá againn, tá a bpáistí ag freastal ar ghaelscoileanna.

www.gaelscoilonline.com

Mála Caillte an tseachtain seo caite

A chara

We live on Belgrave Square and my daughter lost her gym bag between our house and the DART.  It is a grey rucksack with pink zipper detail.  It has a lot of sports kit from Loreto Dalkey and a pair of black runners.  We were just wondering whether someone may have handed the bag into you given that you are the nearest school.

Le meas, 

Ainm agus seoladh in Oifig na Scoile.

Scannánaíocht na Gaeilge

Táimid ag ceiliúradh 70 bliain agus táimid ag ceilúradh rabharta an scannánaíocht agus an Ghaeilge le cúpla bliain anuas – Arracht, An Cailín Ciúin, Róise agus Frainc agus eile.  Táimid an-bhródúil as an mbaint atá ag Macalla agus Muintir Mhic Conghail agus daoine eile atá bainteach le pobal Scoil Lorcáin leis an mborradh seo agus le drámaíocht agus teilifíseacht Gaeilge.  Bímis mar chuid den rabharta – breathnaímis ar na scannáin

We’re celebrating our 70th- next Monday in particular, in a characteristically understated manner.  We’re also celebrating the surge in Irish language film-making evince by Arracht, An Cailín Ciúin and Róise agus Frank and the involvement of many from the school community such as Cuán Mac Conghail’s family in Irish language drama, television, radio and film making for the last 70 years. 

Fiche bliain ag fás,

Fiche blian faoi bhláth,

Fiche bliain ag meath,

Fiche bliain is cuma ann nó as.

Scoil Lorcáin abú

NL Samhain 2022b

70 bliain ar an mbóthar

Sraith pictiúr le feiscint ar twitter @scoillorcain.

Celebrating 70 years with a thread of 70 photographs on our twitter account @scoillorcain.

Ceolchoirm na Nollag

Aoine 16 Nollaig

Tá fáilte roimh thuismitheoirí, seantuismitheoirí is rl.

Bí luath seachas mall.

Siúl seachas tiomáint.

Beidh dráma ag Rang 1 i mbliana, mar gur chaill siad amach ar Dhrámaí na Naíonán le dhá bhliain anuas.  Is féidir grianghrafanna a thógáil, ach gan iad a phostáil ar na meáin shóisialta.

Christmas Concerts Friday 16th December

Parent, grandparents welcome.

Bí early – we’ll start on time.

Walk, cycle, DART rather than drive.

Rang 1 will have a play because they missed out on the two years of plays in the Naíonáin.  Photographs may be taken but are not to be posted on social media.

Lá na nGeansaithe Cumann

€655.45 bailithe ar lá na ngeansaithe club agus contae. Buíochas libh.  Roinnte leath agus leath idir Laura Lynn agus Make-a-wish, roghnaithe ag Rang 6.

€655.45 collected on our club jersey day – Lá na nGeansaithe Cumann.  Rang 6 decided to share it half and half between Laura Lynn and Make-a-wish.  

Go raibh maith agaibh.

Cathaoireacha Oifige

Tá trí chathaoir oifige ar chaighdeán ard á lorg againn, má tá a leithéid ar fáil.  Níl caighdeán chomh hard sin ag cathaoireacha na Roinne Oideachais.

We’re looking for three good office chairs, if available anytime. 

Obair Bhaile agus Geansaithe Nollag

Beidh deireadh le hobair bhaile go dtí an bhliain nua ar an Déardaoin 8/12.  Fáilte roimh chách – páistí is eile – geansaithe Nollag a chaitheamh Aoine 9/12.

Homework will end for Christmas Thursday 8th.  Christmas jumpers may be worn by all Friday 9th December.

Tuismitheoirí na Naíonán – Gaeilge sa Chlós ar maidin

Iarraimid ar thuismitheoirí a mhéid Gaeilge agus is féidir leo a labhairt sa Chlós ar maidin agus iad ag fanacht ar an múinteoir leis an rang a bhailiú.  Déanann sé seo imprisean láidir ar na daltaí.

Iarraimid oraibh, chomh maith, fanacht leis na Naíonáin go dtí go mbailíonn na múinteoirí iad.  Tá siad ró-óg a bheith leo féin.  Ní ghlacaimid freagacht astu go dtí sin.  

Please speak as much Irish as possible when minding your child in the Clós in the morning while waiting for the teacher to collect the class.  This strengthens our efforts to have an Irish language environment in the school.

Parents of infants, please, also, stay with your child until the teacher collects the class.  They are too young to be on their own and we don’t accept responsibility until 8.35 am. 

Poncúlacht agus Slándáil

Ba cheart go mbeadh daltaí sna línte nuair a bhailítear iad ag 8.35 rn.  Is féidir le haon duine a bheith déanach uair nó dhó, ach níor cheart a bheith déanach go rialta.  Cailleann daltaí déanacha amach ar thús an lae agus cuireann siad isteach ar an rang agus iad ag teacht isteach.

Ar mhaithe le slándáil, beidh doirse na scoile á ndúnadh ar 8.45 in, ach doras Chúinne na Naíonán a dhúnfar ag 8.55 rn don cheithre rang sa Chúinne.  Is ceart teacht to príomhdhoras na scoile ina dhiaidh sin.  Is féidir leis na daltaí dul chuig an rang leo féin ón doras.  Iarraimid ar thuismitheoirí gan teacht isteach leo, ach i gcásanna eisceachtúla sna Naíonáin Shóisireacha.

Pupils should be in their line at 8.35 am when they are collected by the teacher.  Anyone can be late once or twice but we shouldn’t be late regularly.  Late pupils miss out on the start of the day and interrupt the class when they arrive.

School doors will close 8.45 am from now on, but for Cúinne na Naíonán at 8.55 am for the four infant classes there.  You should come to the front door after that to gain entrance.  For security and to develop independence, parents etc are asked not to come in with their children, except in exceptional circumstances in the Naionáin Shoisireacha.

Ceistneoirí is rl.

Táimid sásta ceistneoirí is rl a bhaineann le measúnaithe sicelaíochta is rl ar pháistí a líonadh. Ach is ceart na ceistneoirí seo a sheoladh isteach tríd oifig na scoile agus ní díreach chuig an múinteoir.  Is gá seachtain ar a laghad a thabhairt dúinn na ceistneoirí agus próifílí a líonadh mar go dtógann siad am agus gur mian linn iad a dhéanamh i gceart.

We are happy to fill questionnaires and profiles which are used as part of psychological and educational assessments.  They should be sent via Oifig na Scoile rather than directly to the teacher.  We need at least a week to fill because we want to do them properly, without undue pressure. 

Ceistneoir gaeloideachais

Tabhair faoi, más féidir in aon chor, ldt.

Please try to fill in the questionnaire re Irish language education we circulated Wednesday.

Milseáin is eile.

Rinneamar socrú le linn na paindéime go bhféadfadh páistí milseáin a roinnt leis an páistí eile ina rang ar a lá breithe, mar nach raibh siad in ann cóisirí a bheith acu.  Tá deireadh leis sin anois agus iarraimid oraibh gan milseáin ná aon bhia eile a sheoladh isteach.  Tá cead ag an múinteoir ranga milseán a thabhairt anois is arís mar fheirín.

We had an arrangement during covid that children could share sweets with their classmates, as they couldn’t have parties.  That arrangement is over now and we ask you not to send sweets or any food in.  Teachers may give sweets as an occasional treat.

Tíleadóir á lorg

Píosa beag ealaíne sa phost, ag cur tíleanna a rinne roinnt ranganna ar an bpeann luaidhe mór sa ghairdín tosaigh.

We’re looking for a tiler/ handy person to do a small job, putting tiles that some of the classes made last year on the pencil which is on your right as you come in the lower gate.

Urraithe Aonach na Nollag – cuir gnó ina dtreo.

Our Aonach sponsors – they are the business.

Powerscourt Hotel, Resort and Spa 
Iconic Offices 
Cloudpicker Coffee Roasters 
RTÉ Raidió na Gaeltachta 
3 mobile 
Leinster Rugby 
Zero Latency Virtual Reality Gaming.  
DeFréin (Seodóir) 
Kilruddery  
FrameMakers 
ionad Spraoi 
Squirrel’s Scramble 
Alive Outside 
Feis Átha Cliath 
The Well Restaurant/Bar/Café, Stephens Green 
formalityonline.com 
Uniform Warehouse 
Toni & Guy,  
Mellow Fig 
Art and Hobby 
Blackrock Barber Shop 
Seapoint Dental Clinic 
The Wooden Spoon 
The Optical Shop 
Newpark Sports Centre 
Vogue 
Khan Clothing 
Blackrock cellar 
Triggerfish Cookshop 
The Blackrock Pub 
School of Rock 
Hatch Coffee 
Educogym 
Cinnamon 
Spar, Baile na Manach 
Searsons 
Greene’s Florist 
Hewett’s Newsagents 
Brasserie 8A 
That’s Amore 
Café du Journal 
FX Buckley 
Howbert & May 
Avoca 
Isobel Heneghan 
SC Grocers 
Paul Smith Motors 
Over the Moon Children’s Boutique 
Killiney Dry Cleaners 
Supervalu Killiney 
Haven Pharmacy 
Nuala Wolfe Massage 
Fitzgerald’s Pub 
Hatch Coffee Shop 
Sam McCauley Pharmacy 
Glennons Pharmacy 
Bloomingdales florist 
Rococo 
Choice  
Cartridge Stop  
All Care Pharmacy, Mounttown 
McCormack’s Pub and Restaurant 
Mike’s Bikes 
Zero Zero Pizza 
Grandstand Sports 
Tierney’s gift shop 
Frewen and Aylward 
Dubray 
The Pavillion 
Supervalu Dún Laoghaire 
Easons 
IMC Cinema 
Golden Discs 
Art and Hobby (Shopping Centre) 
Teddys 
Horan’s HealthStore 
Essence of Beauty 
Fallon Byrne 
JJ Darboven 
Hartleys 
Mounttown Motors 
Irish Design Gallery 
TwoBeans 
Buck Mulligans  

Gníomhaíocht le taitneamh

Thug ActivelyFUN tacaíocht dúinn le hAonach na Nollag.

ActivelyFUN has been designed for children to practice fundamental movement skills and play multiple sports in an environment focused on participation and fun over competition.  

This mixture of skill learning, practice, and then utilisation in a live, dynamic environment is the perfect chance to develop fundamental movement skills through play, fun, and sport.

 If anybody wants to come down and try, they just need to give us an email or call.

ActivelyFUN website link: https://www.newparksportscentre.ie/activelyfun

Kind regards, Siobhan

 Newpark Sports Centre

Blackrock

01-2883720 / 01-2833037

info@newparksportscentre.ie

Rothar tréigthe

Rothar dubh páistí Kellys Apollo Mario a bhfaighimid réidh leis an tseachtain seo chughainn muna dtógtar faoin Máirt é.

We have a black child’s Kellys Apollo Mario bike unclaimed since it was left here Monday.  We’ll get rid of it next week if no takers by Tuesday.

Bíodh deireadh seachtaine deas ag cách.

Have a great weekend.

Dia duit

I was wondering if it would be possible to give the observation details of the Dalguise planning application in the nuachtlitir le do thoil as I think people may be interested?

Dalguise LRD Monkstown Village,11 apartment blocks up to 9 stories in height (491 units)

FINAL DATE: Observations to be submitted before 4pm 9th January ref LRD22A/0930Submit observations online through DLRCOCO planning section https://planning.agileapplications.ie/dunlaoghaire/application-details/94783

NL Nollaig 2022

Ceolchoirmeacha na Nollag 

Tá Clár Cheolchoirmeacha na Nollag don Aoine bheag seo 16 Nollaig ag bun na Nuachtlitreach seo.  Siúl nó rothaigh, más féidir.  Tabhair go leor ama duit féin.  Tosóidh na ceolchoirmeacha in am.  Tar go luath agus ól cupan caifé i gCaifé Lorcáin.  Níl cead ach ag na daltaí atá páirteach freastal ar na ceolchoirmeacha.  Níl cead siblíní a bhailiú ó ranganna chun iad a thabhairt.  Beidh na taispeántais feicthe ag na daltaí go léir Déardaoin. Beidh ar gach duine an halla a fhágáil idir ceolchoirmeacha chun seans a thabhairt dúinn an áit a chur i dtreo agus a aerú roimh an gcéad cheolchoirm eile.  Ní féidir suíocháin a choimeád trí chótaí a fhágaint orthu.  Ní bheidh cead deochanna te a thabhairt isteach sa halla ach má tá claibín ceart orthu.  Fan go dtí deireadh na ceolchoirme, le do thoil, seachas fágáil nuair atá do pháiste féin déanta.

Tá an ceithre cheolchoirm á reachtáil againn in aon lá amháin, ionas nach mbeidh ar thuismitheoirí am saor a thógaint ó obair dhá lá.  Cuirfidh sé seo bru orainn ach tuigimid go bhfuil bhur dtuiscint agus bhur bhfoighne againn, cuma cad a tharlaíonn.

See the schedule for our Christmas concerts this Friday below.  Walk or cycle, if you can.  Give yourself plenty of time – there will be no parking near the school.  Park legally, please.  The concerts will start on time.  You could arrive early and enjoy a cup in Caifé Lorcáin.  Only pupils participating in a concert may attend.  Siblings may not be collected from classes.  All pupils will see all the shows this Thursday, in our dress rehearsals.  Everyone must vacate the hall when concert is over to allow us to re-organise and aerate. No leaving coats on chairs to ‘keep’.  Hot drinks in hall only if in a sturdy cup with a top.  Please stay till end of concert rather than leaving when your child is done.  The last group on stage deserve a good audience, too.  We’re organising the four concerts in one day – rather than two – so that you don’t need to take time off work twice.  This puts us under pressure, but we know that we have you patience and support, as ever.

Caifé Lorcáin ag Ceolchoirmeacha na Nollag

Beidh Caifé Lorcáin á reachtáil  sa scoil 8.30 rn – 1.30 in ag iarscoláirí chun airgead a bhailiú do thuras chun na Siombáibe sa samhradh chun tithe a thógáil agus tabhairt faoi fhorbairt phobail.

Tabhair do choimeádchupán féin leat, más ann dó.

Caifé Lorcáin will be in operation  in the school by past pupils with tea/coffee and biscuits/cakes 8.30 am – 1.30 pm as a fundraiser for community development and housebuilding trip to Zambia.  Arrive early for your child’s concert and enjoy a cup at ease.

Cúrsaí Foirne

Comhghairdeas le Jen Ní Mhathuna atá ceapaithe le déanaí  ina Príomhoide Cúnta 1 (PC1) le cúram Teicneolaíochta agus le Solweg Uí Fhaoláin atá ceapaithe ina PC2 le cúram do Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, Corpoideachas agus Ceol.

Congratulations to Jen Ní Mhathúna who has been promoted recently to Assisitant Principal 1 (AP1) with responsibility for Technology and Solweg Uí Fhaoláin who has been promoted to AP2 with responsibility for HPSE, Physicial Education and Music.

Bia bailithe do Naomh Uinsionn de Pól

Míle buíochas le gach duine a thug bia is eile isteach do Naomh Uinsionn de Pól.  Líonamar trí ghluaisteán.  Beidh Nollaig níos sona ag go leor de bharr bhur bhflaithiúlachta.

Thank you for the three cars full of goods donated for St. Vincent de Paul.  There will be a happier Christmas in some households as a result.

Teas.

Buíochas leo siúd a d’fhreagair an glaoch do theasairí de bharr fadhbanna teasa le déanaí.  Agus buíochas ar leith leis an tuismitheoir atá tar éis tacaíocht ghairmiúil a chur ar fáil chun déileáil leis na fadhbanna atá ag eascairt as an iarracht atá ar bun déileáil ar na fadhbanna a fágadh againn mar thoradh ar an athfhorbairt c 7 mbliana ó shin.

Thank you to all who responded to the call for heaters because of our heating problems.  And thanks, too, to the parent who has made top class professional help available to help deal with issues that are arising as we deal with other issues we were left with as a result of low standards during our re-development 7 years ago.

Éadaí féin

Beidh cead ag na daltaí a gcuid éadaí féin a chaitheamh Céadaoin 21 Nollaig, an lá deireanach roimh an mbriseadh.

Pupils may wear their own clothes Wednesday week, last day of term.

Comhairle ón FSE

Is í an phríomhtheachtaireacht ná:

Is éard is tábhachtaí ná fanacht sa bhaile má tá tú tinn.

Má tá lean leanaí tinn ba chóir dóibh bheith sa bhaile go dtí go bhfuil deireadh leis na siomptóim. Seachnófar scapadh, mar sin.

The primary message from the HSE  is to stay home if you are unwell until symptoms have finished.  This will help prevent spread to other children, families and staff.

Carúil Nollag as Gaeilge

Séipéal Caitliceach Dheilginise 

1.45 in. Satharn17 Nollaig

Ar mhaithe le Concern

Carols as Gaeilge

Dalkey Parish Church

1.45 Saturday 17th 

For Concert

Aifreann Gaeilge

10.00 in Gach Domhnach

Séipéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire.

Lá Nollag san áireamh

Buailfidh tú le clanna eile as Scoil Lorcáin

Irish mass in St. Michael’s Church Dún Laoghaire

Every Sunday, including Christmas Day.

Come along and meet other families from Scoil Lorcáin

Aonach na Nollag

Gnónna eile a thug tacaíocht dúinn d’Aonach na Nollag

Halo Jewellery

Beauty at Eden

Mitchell & Son

64 Wine

Miss E

Daata (Bialann)

Madison and Co

The Grange Pub

SuperValu, Deansgrange

Libreros Take Away

Xpert Dry Cleaners

Barber Shop, Deansgrange

Sakura Hair & Beauty

FX Buckley

Looks

Kilkenny Shop

Rocks Jewellers

Opening Minds

Brophy Opticians

Donnybrook Fair

The Health Store

Stillorgan Decor

Riba Restaurant

Amora Gifts & Jewellery

Odeon Cinema

Thanks to the businesses above who, also, supported our Aonach na Nollag.

Nollaig Ghaelach

Beidh Moya Brennan agus ceoltóirí Chraobh Phiarais Uí Ghréagáin CCÉ ag glacadh páirte sa cheiliúradh bliantúil seo i Séipéal Bhaile na Manach Máirt 20 Nollaig.  Tá na ticéid díolta amach, nach mór, de réir mar a thuigtear dúinn.  Go n-éirí go geal leis an iliomad dalta agus iardhalta linn féin a bheidh ag glacadh páirte.  Ardóidh an cheolchoirm, cuid éigin,  an scamall bróin atá crochta ó cailleadh Sorcha Uí Ghréagáin – Uachtarán Chraobh Phiarais Uí Ghréagáin –  le déanaí.

The annual Irish Christmas Celebration with Moya Brennan and Craobh Phiarais Uí Ghréagáin musicians in Monkstown Church Tuesday 20th is almost sold out, we hear.  Special good wishes to all our pupils and past pupils taking part.  There will be a an empty seat and a tinge of sadness this year following the recent passing of Sorcha Uí Ghréagáin,Uachtarán Chraobh Phiarais Uí Ghréagáin, but it will be a fitting way to remember Sorcha.

Nollaig Shona do Phobal Scoil Lorcáin

NL Eanáir 2023

Beannachtaí

Beannachtaí na hAthbhliana ar phobal na scoile.  Tá sé iontach a bheith ar ais le chéile. Tá eolas thíos ar thrí chomhairliúchán tábhachtacha.

New year wishes to all in our community.  It’s great to be back together again.  Information on three important consultations below.

Comhairliúchán 1

Níl ach 10 lá fágtha don chomhairliúcán maidir le polasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge! Mura bhfuil sé déanta agat go fóill, bheimis an-bhuíoch dá nglacfá páirt roimh 16 Eanáir 2023.

Tá níos mó eolais, agus an nasc chuig an gceistneoir, ar fáil ar an suíomh gréasáin seo: gov.ie/POLG

There are only five days left in the consultation to inform the development of a new policy for Irish-medium education. Please participate before 16 January 2023.  

 gov.ie/POLG

We can help other children to have the same chance as our own.  

Go raibh maith agaibh as bhur gcabhair leis seo.

Comhairliúchán 2

Tá athbhreithniú tosaithe ag an Roinn Oideachais ar an reachtaíocht a sholáthraíonn oideachas do leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Is cuid tábhachtach den athbhreithniú é taithí saoil daltaí agus iar-dhaltaí agus a dtuismitheoirí a thaifead.  Seo an nasc: (gov.ie/athbhreithniuEPSEN). Tá suim ar leith ag an Roinn éisteacht le daltaí agus a dtuismitheoirí, agus daoine óga a d’fhág an scoil le déanaí.

Nuair atá an próiseas suirbhé críochnaithe, foilseoidh an Roinn páipéar comhairliúcháin, agus beidh ócáidí comhairliúcháin breise ar siúl. Más mian leat cuireadh a fháil chuig ócáid chomhairliúcháin, téigh i dteagmháil leis an Roinn ar epsen@education.gov.ie.

The Department of Education has commenced a review of the legislation that provides for education for children and young persons with special educational needs.

As part of the review process, a public consultation is taking place vis this link: (www.gov.ie/epsenreview). The Department especially wants to hear from students and their parents, and from young people who left school in recent years.

When the survey process is completed, the Department will produce a consultation paper, and will run further consultation events. If you would like to be invited to a consultation event, please contact the Department on epsen@education.gov.ie.

Comhairliúchán 3

Ranganna Gaeilge á reáchtáil ag Coiste na dTuismitheoirí arís i mbliana.

Tapaigh an deis!

Cláraigh do spéis i ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / caomhnóirí / feighlithe ag tosú Eanáir 2023 anseo

Register your interest in Irish classes for parents/guardians/minders starting January 2023 here.

Déan teagmháil linn ag slrangannagaeilge@gmail.com má tá ceist ar bit agat.

Any questions, contact us at slrangannagaeilge@gmail.com

Agus an nasc féin mura n-oibríonn na naisc thuas duit!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3RkksBO-_aRa21uozM8eON-0g_aqQDS-Beahr3_tmfQUcJg/viewform?usp=sf_link

Sandra Uí Chléirigh

NL Feabhra 2023

Siúlóid Fhéile na Gaeilge

Tá áthas orainn go bhfuil muid ag eagrú siúlóide do na páistí ar an 15ú lá Mí Márta chun Féile na Gaeilge a ceiliúradh.  Tá muid ag iarraidh ar pháistí éadaí glasa/hataí glasa a chaitheamh ar an tsiúlóid agus beidh amhráin Gaeilge á chanadh. Beidh muid ag lorg cabhrach uaibh mar tá saorálaithe á teastáil. Beidh na hIonadaithe bliana I dteagmháil libh.

Caithfear 6 tuistí chun N. Shóisireacha, 6 tuistí chun N. Shinsireacha agus 6 tuistí chun R1 a bheith againn.  Caithfear 3 tuistí le gach bliain eile.  Baileoimid airgead do charthannacht ainmnithe ag Rang 5.

Seo é an clár ama don tSiúlóid:

9.00 Rang 6

9.15 – Rang 5

9.30 N Shóis

9.45 N Shins

10.00 R1

10.15 R2

10.30 R3

10.45 R4

We are delighted that we will be doing a walk with the children on 15th March to celebrate Féile na Gaeilge/St Patrick’s Day.  We need parents to volunteer to accompany the children on the walk. We cannot do the walk unless we have enough volunteers. Your year representative will be in touch.

We need 6 parents for each of the following years:

N Shóisireacha , N Shinsireacha, Rang 1

We need 3 parents for all other years.  The time table for the walk is above.  We’ll collect donations for a charity nominated by Rang 5.

Cumann na dTuismitheoirí

Tráth na gCeisteanna

Bígí linn Déardaoin 9 Márta ón 7:30 – 9.30 in. i gcomhair Tráth na gCeisteanna do dhaoine fásta in Halla na Scoile.  Níos mó eolais le teacht go luath ach coinnigh saor an dáta.

The school staff are organising Tráth na gCeisteanna for adults in Halla na Scoile 9 March 7.30 – 9.30 pm. as part of Féile na Gaeilge.  More info anon but you could mark the date.

Cúrsaí Creidimh

Déanfaidh daltaí as an dá Rang 2 an Chéad Chomaoineach ar an 21 agus 28 Bealtaine faoi choimirce Phobal an Aifrinn, Paróiste Naomh Micheál, Dún Laoghaire.  Déanfaidh an dá Rang 6 Cóineartú ar an 22 agus 29 Bealtaine i bParóiste Naomh Micheál, chomh maith.  Eagraíonn Pobal an Aifrinn aifreann Gaeilge i nDún Laoghaire gach Domhnach ag 10.00 rn

Children in Rang 2 will do their First Communion under the auspices of St. Michael’s Parish, Dún Laoghaire on 21st and 28th May.   Cumann na dTuismitheoirí ar planning a celebration of the First Communion back here in the school on Sunday 28th.  

Rang 6 will celebrate Confirmation on the 22nd and 29th May, in Dún Laoghaire, also.  We’re grateful to Pobal an Aifrinn in Dún Laoghaire for their help.

Leacracha Stairiúla

Beidh ainmneacha na ndaltaí go léir atá sa scoil, chomh maith  leis an dá bhliain deireancha a d’fhág á n-inscríobh ar leacracha nua a chrochfar in aice leis na leacracha atá ar an mbealach isteach chuig an halla ar a bhfuil ainmneacha na ndaltaí go léir sa scoil ó 1952 – 2012. Is ealaíontóir áitiúil – Carol Burke – a rinne na leacracha cheana – a dhéanfaidh na cinn seo, chomh maith. Táimid ag súil leis na leacracha a chrochadh Meitheamh nó Meán Fómhair 2023.

The names of all the pupils currently in the school, as well as those who left in the last two years will be inscribed on ceramic plaques by local artist Carol Burke and will then be installed in the corridor leading to the Halla, alongside the plaques which celebrate all the pupils who attended 1952 – 2012, to be unveiled June or September 2023.

Rolla Aladdin

Mar eolas, is é seo an cur chuige ó thaobh marcáil an Rolla, a dhéantar ar an gcóras digiteach Aladdin, mar fhreagra ar chúpla fiosrúchán.

 1. 8.35 rn am oscailte oifigiúil na scoile. Ba cheart do dhaltaí a bheith ar scoil.
 2. 8.55 rn am thosnú mhúineadh foirmeálta
 3. Rolla le glaoch roimh 9.30 rn.
 4. Freastal ar choinní oifigiúla leighis FFS is rl ceadaithe agus ní gá a áireamh mar as láithreacht, ach fianaise le cur ar fáil ag an tuismitheoir roimh réidh. Ní athróimid an rolla má chuirtear in iúl tar éis.
 5. Má thagann páiste isteach faoi 8.55 rn, níl siad déanach.
 6. Má thagann isteach tar éis 8.55 rn ach roimh ghlaoch an rolla, tá déanach agus  i láthair.
 7. Má thagann isteach tar éis ghlaoch an rolla, tá as láthair go hoifigiúil, ach nótálfar gur tháinig siad ar scoil.
 8. Má fhágann dalta go luath, athrófar an tinreamh go hasláthair. (Ní dhéanfar é seo le coinne oifigiúil leighis agus fianaise curtha ar fáil.)
 9. Cé go bhfuil roinnd de seo cuíosach dian, seo iad rialacha an Roinn Oideachais.  

This is how we maintain our Roll Books, which are digitised on the Aladdin database, in reply to some queries.

 1. School opens 8.35 am, all pupils should be in school for 20 minutes Reception Time.
 2. 8.55 Official teaching time starts.
 3. Roll to be called by 9.30 am.
 4. Official appointments for medical and dental care do not count as time out of school and the pupil won’t be marked absent as long as we are informed and presented with evidence beforehand.
 5. A pupils on time for the Rolla if in the school by 8.55 am.
 6. If a pupil arrives after 8.55 am but before the roll is called they will be marked Present, but late.
 7. If a pupil arrives after the roll is called they remain marked Absent but there presenc will be noted.
 8. If a pupil leaves before 1.15/ 2.15 pm, they will be marked absent except in the case of official medical/ dental care with evidence presented before hand.
 9. Some of the above sounds harsh, but they are the rules of the Dep of Education.

Rothair do theifigh

Míle buíochas le gach duine a thug scútair agus rothair bheaga agus mhóra, chomh maith le cluichí, dearbháin, éadaí agus ríomhaire do ghrúpa teifeach atá anois ina gcónaí i gceanntar na scoile. Bhí siad uile an-bhuíoch, go háirithe na leanaí óga a scútálann ar scoil gach lá! Má tá aon rothair do dhaoine fásta fós ar fáil, fáilteofar rompu.

Many thanks for the scooters and bikes, little and large, the games, gift tokens, clothes and laptop donated to refugees now in Scoil Lorcáin neighbourhood. 

They were very grateful, especially the young children now scooting to school everyday! Adult bikes still welcome.

Ceapachán Meánbhainistíochta

Comhghairdeas le Róisín Ní Mhuineacháin a ceapadh le déanaí go post meánbhainistíochta Príomhoide Cúnta 2 le cúram ar leith don Leabharlann, léitheoireacht agus téacsleabhar.

Congratulations to Róisín Ní Mhuineacháin who has been appointed as Assistant Principal 2 in the school, with responsibility for all things bookish.

Boscaí Trócaire

Tá Boscaí Trócaire i mbosca faoin mbinse lasmuigh d’Oifig na Scoile agus i gCúinne na Naíonán.  Tá an pacáiste ar fad i nGaeilge.  Tá fáilte romhat, nó roimh do pháiste ceann a thógaint.

Beidh an t-airgead le seoladh direach go Trócaire agat – ní bheimid á bhailiú ar scoil.

Is iarthuismitheoir i Scoil Lorcáin í Príomhfheidhmeannach Trócaire Caoimhe de Barra a bhíonn le cloisteáil go minic ar na meáin ag caint faoi thíortha tearcfhorbartha.

An Carghas seo, is féidir le do thacaíocht dóchas a thabhairt.

Trócaire Boxes are available to be collected by parents or pupils under the bench outside Oifig na Scoile and in Cúinne na Naíonán.  The whole package is, commendably, in Irish.  What you collect is to be sent directly to Trócaire – we won’t be collecting it in school.  Caoimhe de Barra, Chief Executive of Trócaire, is one of our own.  Your help can give hope.

Cúram 1.15 – 2.15

Oibrí don Chúram á lorg againn, 2-5 lá sa tseachtain.  Ráta pá an-réasúnta.  Gá le Gaeilge fheidhmeach agus a bheith sásta tabhairt faoi ghrinnfhiosrú.

We’re looking for a worker for our Cúram 1.15 – 2.15 service.  Working Irish and willingness to undergo Vetting required.  Very reasonable rate of pay.

Feighlí á Lorg

Ag tosnú chomh luath agus is féidir, táimid ag lorg feighlí chun aire a thabhairt d’ár mac (15 mhí) ina teach féin. Dé Luain – Dé hAoine nó Dé Luain – An Déardaoin. Más feidir leat cúnamh a thabhairt dúinn nó chun tuilleadh eolas a fháil, déan teagmháil linn le do thoil ar 086 853 1103. GRMA.

We are looking for a person to mind our son (15 months) in their own home from Monday – Friday or Monday – Thursday starting as soon as possible. If you are interested or for further information please contact us at 086 853 1103. Thanks. 

Rúnaí á lorg

Tá rúnaí á lorg ag Gaelscoil Eoin, Gaelscoil nuabhunaithe I nDroichead na Dothra, BÁC 4

Is post páirtaimseartha é seo agus tá 12 uair a chloig oibre sa tseachtain i gceist leis.  Tá solúbthacht ag baint leis na huaireanta oibre.

Beidh tuarastal don phost seo bunaithe ar na socruithe do rúnaithe mar a leagtar amach i gCiorclán 0036/2022

Is Gaelscoil í seo mar sin beidh ardchaighdeán Gaeilge ag teastáil ón iarratasóir.

Íocfaidh an scoil as ranganna Gaeilge leis an Fhoras  Pátrúnachta, más mian leis an té a cheapfar snas a chur ar a c(h)uid Gaeilge.

Seol Litir iarratais mar aon le CV agus liosta moltóirí chuig

foluntasgseoin@foras.ie

Dáta deiridh le haghaidh iarratais:  Aoine 03/03/23

Post ag tosú: Luan 20/03/23

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach glaoch a chur ar an phríomhoide, Cristín Ní Chairealláin, ar 085 1321203.

Gaelscoil Eoin, Haddington Place are looking for a secretary.

NL Márta 2023

Siúlóid na Gaeilge

Chuireamar an tSiúlóid ar athló de bharr an aimsir atá geallta don Chéadaoin.  Eagróimid sna seachtainí beaga amach romhainn é.  Buíochas leis na tuismitheoirí a bhí ar fáil le cabhrú.

We postponed our Siúlóid na Gaeilge from Wednesday because of the forecast.  We’ll reschedule in the small weeks ahead of us.  Thanks to those who have made themselves available to help.

@scoillorcain

Coimeád súil ar ár gcuntas twitter to spleáchadh ón taobh tuathal ar shaol na scoile.

Our twitter account gives a slightly alternative account.

Aifreann na Féile Pádraig

Beidh Aifreann Gaeilge na Féile Pádraig ar an Aoine bheag seo 10.00 rn Séipéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire.

Irish Mass this St. Patrick’s FriDay 10.00 am St. Michael’s Church, Dún Laoghaire.

Tráth na gCeisteanna

Buíochas le gach duine a tháinig go Tráth na gCeisteanna Déardaoin seo caite, agus iad siúd nach raibh in ann teacht ach a ‘cheannaigh’ Bord.  Buíochas, chomh maith, le Fear na gCeisteanna Cormac Ó hEadhra agus le hAnn-Marie Ní Labhairí a stiúraigh an oíche.

Thanks to all who supported Tráth na gCeisteanna in support of Barretstown.  We had a good night.

Scútair is rothar

Tá 4 scútar agus rothar amháin a fágadh sa scoil thar oíche/ dheireadh seachtaine againn.  Más leat ceann, is féidir leat a bhailiú amárach.  Cuirfimid amach ina dhiaidh sin iad lasmuigh den scoil agus tá fáilte roimh aon duine iad a thógaint.  Iarraimid, arís, nach bhfágfaí scútar ná rothar thar oíche.  Cúisíonn siad trioblóid agus dochar.

We have 4 scooters and a bike, which were left overnight/ weekend to be claimed tomorrow.  After that,we’ll put them outside the school and anyone is welcome to take them.  Please,don’t leave bikes or scooters in school – they attract trouble for us.

Éadaí Scoile

Beidh na héadaí scoile átá fágta á gcur amach againn cúpla lá tirim go luath.  Tóg a bhfuil uait.  Beimid ag caitheamh amach a bhfuil fágtha.

We’ll be leaving unclaimed school clothes out soon for two dry days.  Take what you will – we’ll be recycling whatever is left.

Éadaí féin

Tá cead ag na daltaí a gcuid éadaí féin a chaitheamh ar an lá deireannach den téarma Aoine 31 Márta, agus muid ag dúnadh ag 12.00 meánlae.

Pupils may wear their own clothes on the last day of term, Friday 31st March, when we’ll be closing at 12.00 noon.

Mo Chéad Leabhar Urnaí

Tá cóipeanna de ‘Mo Chéad Leabhar Urnaí’ fágtha faoin stól lasmuigh d’Oifig na Scoile agus i gCúinne na Naíonán.  Tá fáilte romhat ceann nó dhó a thógaint.

Copies of a prayer book for children ‘Mo Chéad Leabhar Urnaí’ will be left outside the school office and in Cúinne na Naíonán until Friday.  Please take one or two, if you are interested.

Páistí tinne agus sneácha

Má tá do pháiste tinn, coimeád sa bhaile í/é, le do thoil.  Nílimid ag iarraidh galair a scaipeadh.  Tá méadú suntasach tagtha ar líon na sneá (Pediculus humanus) sa scoil le cúpla mí.  Coimeád súil ar do pháiste, le do thoil, agus cuir in iúl don mhúinteoir.

If your child is sick, please keep him/her at home.  We don’t want to spread infections.  We’re seeing a substantial increase in nits in the last two monts.  Please check regularly, treat and let us know.  Thank you.

Siblín nua Meán Fómhair

Má tá siblín na ag tosú linn i Meán Fómhair, anois an t-am chun tosú ar an Modh Coinníollach agus an Tuiseal Ginideach sa bhaile.

If a sibling is due to start with us in September, now would be a good time to ramp up the use of Irish at home.

Nasc

Is Féile Ceoil Dhúchais agus Ceol Traidisiúnta í Féile Nasc. Tá an fhéile dírithe ar chlainnte

agus beidh sí ar siúl i measc na gcrann i bPáirc Mharlaí i Ráth Fearnáin ar an 21ú Bealtaine.

Chomh maith le scoth an cheoil, beidh bia agus deoch áitiúil ar fáil mar aon le gníomhaíochtaí

iontacha do pháistí. I measc na ngníomhaíochtaí do dhaoine óga beidh. Cuireann eagraitheoirí Féile Nasc an-bhéim ar an ‘nasc’ atá againn leis an dtimpeallacht nádúrtha. 

Féile Nasc is Dublin’s outdoor Folk and Traditional Music Festival. It is a family-friendly festival

and will take place amongst the trees in Marlay Park, Rathfarnham on Saturday, May 21st. As

well as featuring the very best of folk and traditional music, the festival will have some fantastic

activities for children. Féile Nasc places huge importance on our connection (Nasc) with

nature which acts as a natural backdrop to the festival.

Táimid ag súil le sibh a fheiceáil ag Féile Nasc 2023!!!

Cuntóir Pearsanta

Tá CITADEL CORPORATE FINANCE ag lorg cúntóir pearsanta riarachán le tosú láithreach.  Post lán aimseartha, Conradh 6 mhí. Féidirtheacht post buan. (35 uair sa  tseachtain).  Lonnaithe i mBaile Áth Cliath (An Carraig Dubh).  

Duine le sárscileanna eagrúcháin, teicneolaíochta, riaracháin oifige agus  cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth chun obair mar pháirt d’fhoireann óg fuinniúil.  Príomhdhualgais an phoist ná tacaíocht ionann le cúnamh cúntóir pearsanta do stiúrthóir Citadel Corporate  Finance i ngach gné de rith gnó,  

Príomhriachtanais 

• Ardchaighdeán Béarla agus Gaeilge 

• Taithí ar úsáid na nuatheicneolaíochta Microsoft office.  

• Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpost seo déan teagmháil le Siobhán ar 086  6007517 nó ar accounts@citadel-corp.ie

Above is an ad looking for a bilingual P.A.  for a 6 month contract with possibility of permanent employment.  Main requirement could be described as having business and personal ‘cop on’.

Sean-Nós Cois Life 

Tá baint ag Antaine Ó Farracháin, a bhíonn ag múineadh sean-nóis do pháistí na scoile, le Sean-Nós Cois Life 31/03/2023 – 02/04/2023

Beidh gach imeacht ar siúl i gClub na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell Thiar, Baile Átha Cliath 1.

Scoth na bhfonnadóirí agus scoth na gceoltóirí

GACH EOLAS:

seannos.ie

seannos_cois_life

sncl2009@gmail.com

@SeanNosCoisLife

Beannachtaí na Féile Pádraig ar Phobal na Scoile.

NL Bealtaine 2023

NL Bealtaine 2023

Leathlá Inseirbhíse

Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 um nóin Aoine 2 Meitheamh agus muid ag tabhairt faoi inseirbhís ar an gCreatchuraclam Nua.

We will be closing ag 12.00 noon Friday 2nd June to attend inservice on the new Primary Curriculum Framework.

Féilire na Bliana

Gheobhaidh sibh léi seo cóip d’Fhéilire na Bliana 2023 – 2024.  Tá súil againn go mbeidh sé ina áis daoibh.

We hope you find the School Calander 2023 – 2024, with this, useful.

Cúrsaí tráchta timpeall na scoile 

Buíochas le cách as a bheith chomh cúramach agus coinsiasach maidir le siúl, rothaíocht, scútáil, tiomáint agus páirceáil timpeall na scoile.  Iarraimid, arís, ar chách gan tiomáint os comhair na scoile c 8.30 – 8.45 rn agus 2.10 – 2.25 in.

Thanks to all for being careful and consciecious walking, cycling, scooting, driving and parking.  Please continue to avoid driving down in front of the school 8.30 – 8.45 am and 2.10 – 2.25 pm.

Cúrsaí Tinnis

Buíochas libh as na páistí a choimeád sa bhaile nuair atá siad tinn agus na nótaí a sheoladh isteach i leith asláithreachais.  Tuigimid nach bhfuil sé éasca.

Thanks for keeping children at home when they are sick and for informing us of reasons for absences.  We appreciate that it can be a challenge.

Múinteoir teangacha á lorg

Tá múinteoir teanga (seachas Gaeilge nó Béarla) á lorg againn chun cúpla uair a chloig a dhéanamh in aghaidh na seachtaine anseo sa scoil.  Bitte kontaktieren Sie uns.

We’re looking for language teacher (other than Irish and English) to do a few hours a week.  

Os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni.

Múinteoirí 2023 – 24

Sóis Saffron Rosenstock Christina Ní Murchú Múinteoir Eile

Sins Natasha Ní Dhuileáin (Rang Jen Ní Mhathúna) Niamh Uí Óldáin (Rang Saffron Rosenstock) Múinteoir Eile

R1 Niamh Uí Chroidheáin (Rang Jacinta Nig Shamhráin), Ann-Marie Ní Labhairí (Rang Natasha Ní Dhuileáin), Colmán Ó hÁinle (Rang Niamh Uí Óldáin) 

R2 Róisín Ní Mhuineacháin Orla Ní Choitir

OS Eva Ní Mháirtín, Gráinne Uí Lúing, Éabha de Staic, Múinteoir Eile, Múinteoir Eile

MTR April Nic Eoin

R3 Donnchadh Mac Aogáin (Rang Orla Ní Choitir), Sinéad Ní Dhóláin/ Christina Doilfín (Postroinnt)

R4 Sorcha Nic Shamhráin (Rang Ann-Marie Ní Labhairí), Caitríona Magner

R5 Cliona Máirtín (Rang Sorcha Nic Shamhráin), Múinteoir Eile , 

R6 Clíodhna Ní Leocháin (Rang Cháit Ní Dhuinneacha), Jen Ní Mhathúna

Tráth na gCeisteanna

Bhailíomar €1582 do Barretstown le Tráth na gCeisteanna, le linn Féile na Gaeilge.  Buíochas le gach duine a thacaigh, le Cormac Ó hEadhra mar Cheistchuirteoir agus Ann-Marie Ní Labhairí agus a foireann eagraithe.

Billí Leabhar is eile

Ní bheidh aon chostas ar phobal na scoile maidir le leabhair agus cóipleabhair scoile don bhliain seo chughainn mar go bhfuil deontas tugtha isteach ag an Roinn Oideachais chuige sin.  Ach beidh costas, fótachóipeála, ealaíne agus árachais á mbailiú againn, mar is gnáthach.  

Is ceart go dtuigfí go bhfuil ciste díscréideach ag an scoil agus má tá deacracht agat na costaisí thuasluaite nó costaisí a dhíol m.sh. turais scoile, éide scoile, ní gá focal ciúin a bheith agat le Colmán Príomhoide nó Caitríona Rúnaí.

While there will be no cost for books or copies this year, as a result of the new Department of Education grant, we will be collecting photocopying, art and insurance costs, as usual.

Please not, that we have a discretionary fund and if there is any isue with paying for the items above or the likes of school trips you are welcome to have a wore with Caitríona Mhic Leannáin or Colmán Ó Drisceoil.

Teangacha Iasachta

Tá Rang 5 ag déanamh Spáinnise leis an tuismitheoir Ray Breathnach arís i mbliana.  Buíochas lena chomhlucht  Salesforce as é a scaoileadh chun é seo a dhéanamh.  Tá súil againn teangacha eile a bheith á mblaiseadh sa scoil roimh dheireadh na bliana, nó ag tús na bliana seo chughainn.

Rang 5 are being introduced to Spanish by our very own Ray Walsh.  We hope to sample a few more languages before the summer.

Brat Bród le crochadh

Tá Brat Bród le crochadh arís againn don chéad choicís sa Mheitheamh mar chomhartha tacaíochta agus ilchineálachais.

The Pride Flag will fly in the school again for the first fortnight in June as a sign of support and inclusiveness.

Campaí Samhraidh

Beidh Campaí Samhraidh é reachtáil ag na múinteoirí arís i mbliana Luan – Aoine 3-7 Iúil 9.00 rn – 1.00 in, Naíonáin Shóisireacha – Rang 6.  Breis eolais ag teacht.

Teachers will be running summer camps in the school to cater for all classes 3-7 July 9.00 am – 1.00 pm.  More anon.

Ranganna Gaeilge

Beimid ag cur tús arís an tseachtain seo le ranganna Gaeilge do Thosnaitheoirí (daoine gan Gaeilge ar bith, ar siúl Déardaoin) agus don Mheán Leibhéal (ar siúl Dé Céadaoin). Más suim leat freastal, seol ríomhphost chuig:  slrangannagaeilge@gmail.com

We are back this week with Irish classes in the school for Beginners (no Irish, on Thursdays) and the Intermediate level (on Wednesdays). If you or someone you know has any interest please email slrangannagaeilge@gmail.com  

Geansaithe agus cótaí gan ainm

Go raibh maith agaibh as ainmneacha a scríobh ar chótaí agus ar gheansaithe, go speisialta.  Bímid ábalta iad a thabhairt ar ais nuair a chailltear iad.  Muna bhfuil ainm air, cuirfimid ar fhalla na scoile é lá tirim éigin agus gheobhaimid réidh leis má tá sé fós ann ag deireadh an lae.

Thanks for writing names on jumpers and coats.  If we find one without a name we’ll put it out on the school wall for a day, and get rid of it then.

Monkstown Village Tidy District – Upcoming Heritage events include:

7ú Bealtaine Siúlóid Stairiúil timpeall Bhaile na Manach le Séamus Ó Canainn

7 May – a walking tour of Monkstown done through the medium of the Irish language with local historian Seamus Cannon. Tá an imeacht saor in aisce seo cómhaoinithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire – Ráth an Dúin.

Our events are free of charge but numbers are limited – registration is via Eventbrite.

To find out more about our activities and how you can become engaged go to https://monkstownvillage.ie/

Ailse Cíoch

D’iarr iarthuismitheoir orainn an tábhacht a bhaineann le scrúdú cíoch a fháil a mheabhrú do phobal na scoile.  Tháinig an duine seo ar sheanlitir  coinne agus í ag glanadh, fuair scrúdú agus aimsíodh ailse – luath seachas mall.

We have been asked to remind the school community of the importance of getting checked for breast cancer.  A former parent found an old appointment letter while cleaning, attended the clinic and cancer was found – earlier rather than later.

Feighlí á Lorg (1) 

Ag tosnú chomh luath agus is féidir, táimid ag lorg feighlí chun aire a thabhairt d’ár mac (15 mhí) ina teach féin. Dé Luain – Dé hAoine nó Dé Luain – An Déardaoin. Más feidir leat cúnamh a thabhairt dúinn nó chun tuilleadh eolas a fháil, déan teagmháil linn le do thoil ar 086 853 1103. GRMA.

We are looking for a person to mind our son (15 months) in their own home from Monday – Friday or Monday – Thursday starting as soon as possible. If you are interested or for further information please contact us at 086 853 1103. Thanks.

Buíochas le tuismitheoirí/ caomhnóirí, agus fainic

Buíochas leis na tuismitheoirí a théann ar na turais scoile.  Ní fhéadfaimis iad a dhéanamh gan sibh.  Ach ní éiríonn linn cabhair a fháil uaireanta mar go bhfuil tuismitheoirí/ caomhnóirí gnóthach le hobair sa bhaile agus as baile.  As seo amach, beidh ar mhúinteoirí a chinntiú go bhfuil an chabhair ar fáil sula gcuirimid turas scoile in áirithe.  Ní féidir linn a bheith ag tógaint múinteoirí Oideachas Speisialta ná Cuntóirí Riachtanais Speisialta chun an easpa a chlúdach.

Thanks to the parents/ guardians who help out on school tours.  We wouldn’t be able to go if it weren’t for you.  But it is increasingly difficult to find parents/ guardians who are available.  We can’t continue sending Special Ed teachers or SNAs to fill the gaps, as they have their own work to do.  So, from now, teachers will see is the required help available before booking trips etc.  We’d be glan to hear suggestions on this.

Gaeilge sa Chlós

Iarraimid ar thuismitheoirí na Naíonán Gaeilge a labhairt sa Chlós ar maidin chomh mór agus is féidir.  Téann sé i bhfeidhm ar na páistí.

Thanks to the infant parents who speak as much Irish as they can in the clós in the morning and afternoon.  It has a positive impact on the children.

APC

Míle buíochas leis an tuismitheoir a d’eagraigh cuairt ó sheisear eolaithe a oibríonn le APC i gCoill na Silíní chuig Rang 5 agus 6 – cuairt lán triallacha, Eolaíochta agus caint faoi ghairmeacha STEM.  Bhaineamar an-tairbhe is taitneamh as.

Thanks to a parent who works in a local Irish Company – APC Ltd (based in Cherrywood, supporting the pharmaceutical industry) whereby Rang 5 agus 6 hosted a visit by 6 scientists who collaborated in experiments and discussed careers in engineering, science and STEM related disciplines. Some photos on twitter.

Nóta ón Roinn Oideachais

Tá treoirlínte maidir le scéim nua na leabhar scoile in aisce foilsithe ag gov.ie/leabhairbunscoile

Ciallaíonn an scéim nua seo:

go gcuirfidh bunscoileanna leabhair scoile, leabhair saothair agus cóipleabhair ar fáil do gach dalta saor-in-aisce

 go mbaineann leabhair scoile leis an scoil agus go gcaithfear iad a thabhairt ar ais don scoil ag deireadh na scoilbhliana

The Department has published guidelines for recognised primary schools and special schools on the new free schoolbooks scheme at gov.ie/primaryschoolbooks.  This new scheme means that:

schoolbooks, workbooks and copybooks will be provided by primary schools for all pupils

schoolbooks are the property of the school and must be returned at the end of the school year.  

Dornálaíocht

Táimid ag obair le DLRCC maidir le Comhtháthú Pobail. Ba mhaith linn an Club Dornálaíochta a chur chun tosaigh i ngach teaghlach/pobal nua agus reatha laistigh de Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

Tá cúrsa do Thosaitheoirí curtha le chéile againn ag tosú i lár mhí Aibreáin 2023 ar feadh 8 seachtaine – beidh bronnadh againn ag deireadh na 8 seachtaine agus bronnfaimid Bonn & Teastas MBC ar gach dornálaí, agus tabharfaidh muid cuireadh dóibh a bheith páirteach inár gclub ceart amach anseo.

JP Kinsella

Rúnaí an Chlub

www.MonkstownDublinBoxingClub.com

Monkstown Boxing Club looking to recruit new members.

Feighlí Linbh á lorg (2) 

Ag lorg feighlí linbh lán-aimseartha le haire a thabhairt do bheirt bháibín (cúpla), nuair a fhilleann an máthair ar an obair i mí Meán Fómhair. Beidh an bheirt 6 mhí d’aois ag an am sin. Tá an teaghlach lonnaithe i Ráth Maonais, BAC 6. Uaireanta ag teastáil: 8:00 – 18:00 (bfhéidir níos mó), Luan go hAoine. Tá an bheirt tuismitheoir ag obair go proifisiúnta. 

Téigh i dteagmháil le Gill  +353877390086

Looking for a reliable full-time nanny to look after two baby twins, when mother returns to work from September. They will be 6 months old at that point. 

Family based in Rathmines, Dublin 6. Hours required approx 8am – 6pm (plus), Monday to Friday. Both parents are working professionals. 

Please contact Gill on +353877390086

Feighlí Linbh á lorg (3) 

“ Taim ag lorg feighlí páistí i gcomhair Méanfómhar 2023 nó níos luaithe , tá beirt cailíní againn,  go Garbh 12-5 pm um thráthnóna, 3 nó 4 lá sa tseachtain. Táimid in ár gconaí i gCill iníon léinín agus mar sin ní mór duit bheith in ann tiomáint agus ceadùnas a bheith agat don síob Abhaile ón scoil.

Má tá suit agat cuir glaoch Orm 087-9738216

Childminder wanted for afternoon work minding 2 children from 12.15 or 12.45 to 5 pm on 3-4 days per week. Daily routine would be to pick up from play school and Scoil lorcain and bring home. Driving is essential as we live in Killiney . If this would suit you please call or text me on 087-9738216.

Campa Samhradh Gaeilge 

Irish Language Summer Camp

Costas / Cost: €60 per child

Dáta / Date: 17-21 July

Am / Time: 10am-2.30pm

Áit / Place: Scoil Lorcáin

Aois / Age group: 7-12 years

​Imeachtaí / Activities:

Ciorcal Comhrá (Irish Language Conversation Circle), Ceardlanna / Practical Workshops, Ealaín / Arts & Crafts, Tóraíocht Taisce / Treasure Hunts, Spórt agus aclaíocht / Sport and exercise , Ceol agus damhsa / Music and Dancing, Turas lae / Day Trip, Neart eile / And lots more

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun do páiste a chlárú don campa téigh go https://www.ogras.ie/campai2023 nó déan teagmháil le Amie laighean@ogras.ie 

For more information or to register your child for the camp, visit Ógras’ website https://www.ogras.ie/campai2023 or contact Amie at laighean@ogras.ie

Nuachtlitir Bhealtaine 2023b

Gearrthóga tábhachtacha

Scoil ag dúnadh 12.00 meánlae amárach 2 Meitheamh.

Scoil dúnta Luan agus Máirt 5, 6 Meitheamh.

Lá deireannach obair bhaile Déardaoin 8 Meitheamh.

A n-éadaí féin á gcaitheamh ag na páistí Luan 12 Meitheamh.

School closing tomorrow 12.00 noon for inservice training for teachers.

School closed Monday and Tuesday 5, 6 June.

Last day of homework Thursday 8th June.

Own clothes may be worn from Monday 12th June.

Tuairiscí Cinn Bhliana – nóta ar an téarmaíocht.

Is mian linn go mbeadh na tuairiscí cruinn, réalaíoch. Bíonn múinteoir ag iarraidh a bheith chomh dearfach agus is féidir.

We want our reports to be correct and realistic.  There can be a tendancy for teachers to overemphasise the positive.

1 (deacrachtaí móra) – is annamh a úsáidtear/ big difficulties, rarely used.

2 – (roinnt deacrachtaí) – bheadh sé seo in úsáid níos minicí, some difficulties, used more often.

3 (ag éirí go maith) – an meán sa rang. Páiste go breá. Gheobhaidh fórmhór na bpáistí seo.doing well, average in class, child is fine, most children will get this.

4 (cumasach agus inniúil) – do pháiste atá cumasach agus inniúil, ní do gach páiste. Ní bheadh chuile dhuine/fórmhór an ranga ag an leibhéal seo. For able children, not for every child, most of the children in a class would not be at this level.

5 (an-chumasach agus an-inniúil) – do pháistí eiseachtúla, annamh go n-úsáidtear. Ní bheadh in úsáid i ngach rang. Very able, for exceptionally able children, rarely used.

Fleadh Ceoil

Comhghardeas leis na daltaí go léir sa scoil a ghlac páirt I bhFlead Bhaile Átha Cliath le déanaí.  Féach roinnt de na duaiseanna a tugadh abhaile thíos.

●       CCE Phiarais Úi Ghreagain: Grúpa Ceoil U12, 3ú áit

●       MacDara Ó Drisceoil (R6): buaiteoir sa Chomhrá Gaeilge 11-13, (agus ag dul ar aghaidh go Feadh Laigheann)

●       Muireann Ní Mhuirthile Cruit 12-15, 1 áit, (ag dul go Fleadh Laigheann)

●       Cormac Breathnach (R4): Amhránaíocht ar an sean nós (sa Ghaeilge) u12, 2 áit agus Amhráin Bhéarla u12, 3ú áit.

●       Mary Bhreathnach (R6) Amhráin Bhéarla u12,

●   Craobh Naithí: Banna Céilí U12, 2ú áit (Mary ar an bpiano & Cormac ar na drumaí sa bhanna)

Congratulations to all the pupils who participated in Fleadh Ceoil Bhaile Átha Cliath recently.  Some of the highlights above.

Meáchaint sna málaí scoile

Coimeadaimis súil ar na málaí scoile, lbhdt, nach bhfuill earraí breise iontu atá ag cur leis a meáchaint.

Keep an eye on schoolbags, please, to ensure we’re not carrying unnecessary weight.  We’ll do the same on our side.

Ceol ag an nGeata

Coimeadaimis súil agus cluas amach do Cheol ag an nGeat Scoile ó na daltaí éigin maidin éigin go luath.

Our bann ceoil wil be playing music at the gate some morning, soon.

Taisteal go sábháilte

Lána Rothar Ascaill Rinn na Mara cois cósta a úsáid seachas  Br Bhaile na Manach,

Seaicéidí ard-radhairg agus clogaid

Jackie an maor tráchta a úsáid ar Bhóthar Bhaile na Manach

An córas aontreo ar Chearnóg Eaton a choimeád, ag teacht isteach ar thaob na cathrach agus ag exiteáil suas agus amach taobh Dhún Laoghair.  Gan tiomáint síos thar an scoil in aon chor.

Maintain the one way system for Eaton Square when driving, entering on the western/ city side and exiting up and out the Dún Laoghare/ eestern side.

Cabhrú le léamg

Táimid chun tús a chur le tuismitheoirí a bheith ag cabhrú le léitheoireacht Rang 1, 2 agus 3 Meán Fómhair, má tá tuismitheoirí in ann cabhrú linn.  Má tá tú ar fáil déan teagmháil le hOifig na Scoile chun grinnfhiosrú Gardaí a shocrú.  Beidh léamh Béarla agus Gaeilge I gceisit, mar sin níl gá ach le Gaeilge bhunúsach.  Ní bheidh tuismitheoirí ag obair I seomra a bpáistí féin.

We’re looking to start parents helping us by listening to reading in the school from September to pupils in Rang 1, 2 agus 3.  If interested and available contact us to arrange Gara Vetting.  Both Irish and English reading involved, so only basic Irish required to say ‘Heileó’ to the pupils before starting.  Parents will not be reading in their own child’s classroom.

Cruinn Cinn Bhliana

CCB Chumann na dTuismitheoirí

Céadaoin 7 Meitheamh 2023

8.00 sa scoil

Pas Saor ó Obair Bhaile do pháistí thuismitheoirí a fhreastalaíonn.

AGM of our parents’ association

Wednesday 7th June 8.00 pm

Homework pass for pupils of parents who attend.

Lúthchleasa

Comhghairdeas leis na páistí go léir a ghlac páirt sna lúthchleasa I gColáiste na hOllscoile Dé Máirt seo caite, go speisialta le hÉanna Ó Caoimh a bhuaigh sa Léimt Ard, Emily Rose Ní Drisceoil sa Léim Ard agus Maddy Lorenc sa Chaitheamh Meáchan.

Well done to all the pupils who represented the school last Tuesday in the Cumann na mBunscol Primary Athletics.

Bailiúcháin Butaisí Peile

Tá grúpa san idirblian ó Cuala ag dul ar go dtí an tSambia i mheitheamh chun tithe a thógáil do

mhúinteoirí sa scoil áitúil ansin. Mar chuid de seo tá butaisí peile dara láimhe á lorg chun a

tharbhairt chuig na páistí sa scoil ansin. Má tá aon butaisí agat I ndea chaoi is féidir iad a thabhairt isteach ar scoil. Bútaisí i ngach méid ag teastáil.. Go raibh maith agat.

Football Boot Collection

A group in transition year cuala are going to Zambia in June to build houses for teachers in a school in Nsobe. As part of this they are looking for used football boots to give to students in the school. If you have any boots in good condition please bring them to school. They are looking for boots in all sizes. Thank you.

C.Mac A.

Lá Spóirt Scoil Lorcáin

Domhnach 25/6

Sunday afternoon 25th June for our Sport’s Day.  More anon.

Leathlá Inseirbhíse

Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 um nóin Aoine 2 Meitheamh agus muid ag tabhairt faoi inseirbhís ar an gCreatchuraclam Nua.

We will be closing ag 12.00 noon Friday 2nd June to attend inservice on the new Primary Curriculum Framework.

Turas Ceoil

Thug ár gceoltóirí turas ceoil ar Ghaelscoil Thaobh na Coille le déanaí agus bhain siad an-taitneamh as a bheith ag seinnt lena gcomhcheoltóirí.  Buíochas leis na múinteoirí atá gníomach anseo.

Our musicians visited Gaelscoil Thaobh na Coille recently and enjoyed playing with their fellow musicians for the day.

 

Campa Samhradh Gaeilge

Irish Language Summer Camp

Costas / Cost: €60 per child, Dáta / Date: 17-21 July, Am / Time: 10am-2.30pm, Áit / Place: Scoil Lorcáin, Aois / Age group: 7-12 years

I Scoil Lorcáin

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun do páiste a chlárú don campa téigh go https://www.ogras.ie/campai2023 nó déan teagmháil le Amie laighean@ogras.ie

For more information or to register your child for the camp, visit Ógras’ website https://www.ogras.ie/campai2023 or contact Amie at laighean@ogras.ie

Amuigh Faoin Spéir:

Bí i gcuideachta údar Sadhbh Devlin, maisitheoir Brian Fitzgerald agus a gcara beag Rua ar eachtra mhór Amuigh Faoin Spéir! Tá Rua breá sásta go bhfuil an deireadh seachtaine ann agus gur féidir leis luí siar

 ar an tolg le breathnú ar chartúin ar feadh an lae. Tá Mamaí sásta go bhfuil an deireadh seachtaine ann freisin ach tá plean iomlán éagsúil aici siúd don lá… Léifidh Sadhbh an scéal fad is a leanann sibh an dlr Scéal Trail úr-nua. Ina dhiaidh sin, bain triail  as ealaín spreagtha ag an dúlra a chruthú le Brian.

A dlr Scéal Trail (Story Walk) event with author Sadhbh Devlin & illustrator Brian Fitzgerald

When: Thursday 8th June

Where: dlr Lexicon Library

Time: 10am-11am or 11.30am-12.30pm

One of two new dlr Scéal Trails launching in time for Cruinniú na nÓg 2023,

Amuigh Faoin Spéir! Will be available to read in Killiney Hill Park playground from June.

For this event join author Sadhbh Devlin, illustrator Brian Fitzgerald and their little friend Rua on a big adventure Amuigh Faoin Spéir!. Sadhbh will read the story as you follow our brand new dlr Scéal Trail and then join in with some nature-inspired drawing with Brian.

This is a bilingual Gaeilge/English event

Bookings may be made by email to dlrlexiconlib@dlrcoco.ie

Aisteoir Óg á lorg

Tá Abú Media ag lorg cailín óg idir (8-12) bliain d’aois le páirt a ghlacadh sa bpríomh pháirt i scannán dar teideal ‘Fidil Ghorm’ . Beidh an scannánaíocht ar bun mí Meán Fómhar agus Deireadh Fómhar na bliana seo

2023.  Is gá go bhfuil gaeilge líofa ag an gcailín seo agus spéis aice a bheith ar an scáileáin mór .

Tá muid ag lorg iarrataisí ó chailíní le Gaeilge le cumas aisteoireachta agus cailíní atá inann an fhidil a sheinnt, a bhfuil gaeilge acu chomh maith .

Abú Media are looking for a young girl between the ages of (8-12) to take part as the lead in a film called ‘Fidil Ghorm’ which will be filmed in September and October this year 2023 .

This young girl must be able to speak Irish and play the fiddle and have an interest in being on the big screen .

At the initial stages of casting we will look at both irish speakers and fiddle players who can speak Irish and who have an interest in acting .  A parent/Guardian can send us a I minute video clip with the following ‘as gaeilge’ to fidilghorm@gmail.com

1.Cad is ainm duit?

2.Cá bhfuil tú ag freastal ar scoil ?

3.An rud is fearr a tharla duit le cupla seachtain/bliain anuas?

4.An rud is measa a tharla duit le cupla mí nó bliain anuas?

5. Seinn Píosa beag ar an fhidil má tá tú inann é a sheinnt?

6. Inis dúinn faoin duine/peata/breagán/ainmhí is fearr leat agus cén fáth?

Please include Guardians mobile phone in email .

Cuir uimhir fón so ghluaiste an tuismitheoir sa riómh phost le bhur dtoill .

Sprioc dáta 4 Meitheamh.

Deadline 4th June.

NL Meitheamh 2023

Picnic Scoil Lorcáin Rang 2-6

Táimid ag tabhairt Ranganna  2, 3, 4, 5 agus 6 ar phicnic go Páirc na Carraige Duibhe Dé Máirt 27 Meitheamh. Meitheamh.   Siúlfaimid ann.  Táimid ag súil le lá álainn faoin dtor a bheith againn.

Fágáil Scoil Lorcáin: 9.15

Sroichint na Páirce: 9.45

Fágáil na Páirce c 12.15

Ar ais ar scoil c 1.00 

Beidh fáilte roimh thuismitheoirí teacht linn.  Tá gá le 12, ar a laghad.  Beidh fáilte roimh iarscoláirí ach tuismitheoir a bheith leo.  Labhair le múinteoir do pháiste, le do thoil, más féidir leat teacht linn.  

We are bringing Rang , 2, 3, 4, 5 and 6 on a picnic to Blackrock Park  Tuesday 26th June.   We’re going to walk.  We’re expecting a great day.

Leave Scoil Lorcáin 9.15

Reach Blackrock Park: 10.00

Leave Blackrock Park c 12.15

Arrive back in Scoil Lorcáín c 1.00 pm

Parents are more than welcome to come with us. We need a minimum of 12.  Past-pupils are welcome if with their parent.  Please, let your child’s teacher know if you are coming with us. 

Go raibh maith agaibh. Colmán

Picnic Scoil Lorcáin Naíonáin  – Rang 1

Táimid ag tabhairt Ranganna  Naíonán – Rang 1 ar phicnic go Rinn na Mara agus Cnoc an tSalainn,  Dé Máirt seo chughainn 27 Meitheamh.   Siúlfaimid ann.  Táimid ag súil le lá álainn faoin dtor a bheith againn.

Fágáil Scoil Lorcáin: 9.30

Sroichint na Páirce: Rinn na Mara/ Seapoint 10.00

Fágáil Rinn na Mara chun dul go Páirc Chnoc an tSalainn c 10.45

Fágáil Páirc Chnoc an tSalainn 12.00 

Ar ais ar scoil 12.30 

Beidh cabhair uainn.  Ba bhreá linn go dtiocfadh tuismitheoirí linn.  Beidh fáilte roimh iarscoláirí ach tuismitheoir a bheith leo.  Labhair le múinteoir do pháiste, le do thoil, más féidir leat teacht linn.  Fáilte roimh Theidí beag buí teacht, chomh maith.  

We are bringing Naíonáin – Rang 1 on a picnic to  Seapoint/ Salthill,   Tuesday 27th June.  We’re going to walk.  We’re expecting a great day.

Leave Scoil Lorcáin 9.30

Reach Seapoing: 10.00

Leave Seapoint 10.45 for Salthill

Leave Salthill 12.00

Arrive back in Scoil Lorcáín c 12.30 pm (All approximate times)

Parents are more than welcome to come with us – really, we need you. Past-pupils are welcome if with their parent.  Please, let your child’s teacher know if you can help us.  Small Teddy Bears welcome, too. 

Lá Spóirt Chumann na dTuismitheoirí

Tá Lá Spóirt Scoil Lorcáin ag druidim linn

Dé Domhnaigh 25ú Meitheamh 2i.n.-5i.n.

Athrú Aitreabh-

Scoil St. Laurence’s , Br. Wyatville, Loughlinstown

Tá srian ar líon gluaisteáin ach tuigimid go bhfuil gá ag roinn clann le pairceáil- Cláraigh do shuim in ionad pairceála ag laspoirtsl@gmail.com

Tá Pobal Céadfaí againn imbliana- cláraigh do shuim  ag laspoirtsl@gmail.com

Bígí linn don craic, spraoi agus Giggles, an Fear Greann

Sports day

Sunday, 25th June 2 -5pm

Venue change- St Laurence’s School, Wyatville Road, Loughlinstown

This venue has very limited parking but we understand that some families require parking- register your interest in a car park space and we’ll reserve it for you at laspoirtsl@gmail.com

We also have a Sensory Tent and please register your interest at laspoirtsl@gmail.com

Come join us for a fun family day out with Giggles the Clown

Seo leanas dath na t-léinte do ghach rang más féidir leat é a fháilt do bhur bpáistí

Class colour t-shirts for Sports day to be gotten for your children are

Naíonáin Shóisireacha : Glas/Green

Naíonáin Shinsireacha : Buí/Yellow

Rang 1 : Oráiste/Orange

Rang 2 : Gorm geal/Bright Blue

Rang 3 : Liath/grey

Rang 4 : Dearg/Red

Rang 5 : Bán/White

Rang 6 : Gorm dorcha/Navy

Táimid ag tnú leis go mór

Beidh a thuile eolais ag teacht agus beimid ag lorg saorálaithe

We are really looking forward to it, more information to follow and we will be outting a call out for volunteers!

Beir bua, Coiste lá spóirt

Díolachán Cístí Rang 6 

Ar an Aoine bheag seo 16 Meitheamh

Molaimid €2 an páiste

Cosnóidh na hearraí 20c – 50c

Ar mhaith le cumann carthannachta.

Cake Sale this Friday by Rang 6

€2 suggested 

Goods will cost 20 – 50 c.

In aid of a charity tbc.

Campaí Samhraidh Cuala

Gach eolas ar Champaí Samhraidh Cuala le fáil ag an nasc seo: CUALA SUMMER CAMPS – Cuala CLG (cualagaa.ie)

Fleadh

Buaiteoir eile ón bhFleadh Ciarán Ó hAodha (Rang 5).  Tháinig sé sa chéad áit le Mac Dara Ó Drisceoil sa comhrá Gaeilge 11-13 agus beidh sé ag dul ar aghaidh go comórtas Laighean.

Tháinig sé sa 3ú háit sa Mandolin faoi 12, chomh maith.  Ceol agus caint aige.

We neglected to mention Ciarán Ó hAodha in our Fleadh list last time.  

Campa Samhraidh

Beidh Campa Samhraidh (Iúil) ar ais i mbliana ar feadh seachtaine amháin ón 3ú – 7ú Iúil ó 9.00 – 13.00.

Beidh campa sóisearach (ag dul ó Naíonaín Nua ag teacht isteach go dtí Rang 2 i mbliana) agus campa sinsireach (Rang 3 go dtí Rang 6).

Beidh spórt, ealaín, drámaíocht agus go leor rudaí eile ar siúl againn.

Is féidir dul i dteagmháil tríd campascoillorcain@gmail.com.

Tá costas €100 an pháiste don champa.

Ann-Marie Ní Labhairí

Oíche Chultúir Aoine 29 Meán Fómhair

Siúlóid Stairiúil, trí Ghaeilge, Rinn na Mara/ Bhaile na Manach 6.30 – 8.00 in

Agus fáiltiú i Scoil Lorcáin ina dhiaidh. Oiriúnach do dhaoine fásta.

Dáta don dialann.

Historical walk in Irish  in Seapoint/ Monkstown as part of Culture Night, followed by a reception in the school.  Suitable for adults.

Feighlí ar fáil

Feighlí ar fáil ó Mheán Fómhair,ar fáil 2/3 lá sa seachtain, solúbtha i dtéarmaí laethanta. Go leor taithí ag obair le páistí, ag obair mar CRS I Scoil Lorcáin faoi láthair.

Téigh i dteagmháil le Sarah- 0852209727.  

Childminder available from September, 2/3 days per week, flexible in terms of days. Over 12 years experience working in childcare. Currently working as a SNA in Scoil Lorcáin. Please contact Sarah-0852209727. 

Teagmháil le linn an tsamhraidh

Is féidir teagmháil leis an scoil ar ríomhphost scoillorcain1@scoillorcain.ie le linn an tsamhraidh.  Seiceálfar go hócáidiúil.  Is féidir ríomhphost a scríobh go colman.odrisceoil@scoillorcain.ie i gcás fíoréigeandála, má tá freagra níos tapúla de dhíth.

You can contact the school by email over the summer scoillorcain1@scoillorcain.ie.  It’s checked occasionally.  In case of genuine need, where a quicker response is needed, you are welcome to email colman.odrisceoil@scoillorcain.ie.

Cosc ar ghutháin chliste

Meabhraimid go bhfuil cosc ar ghuthán cliste a bheith ag daltaí ar scoil in aon chor.  Breathnaítear air mar mhí-iompar tromchúiseach ceann a bheith ag dalta.

We’d like to remind you that pupils may not bring smartphones to school at all.  It’s seen as serious mis-behaviour for a pupil to bring one to school.

Cill Mochuda Na Crocaigh

Campaí Éagsúla i rith an tsamhraidh

Campa i nGaeilge 31/7 – 4/8, san áireamh

€100 an pháiste an tseachtain

€190 (2 clainne) an tseachtain

Réimse leathan imeachtaí, peil gaelach, iomáint,

cluiche corr, leadóg, éalú, caide, ealáin, seo talún

agus trath na gceist.  Is féidir clarú agas íocaíocht a dhéanamh ar – line ag kilmacudcrokes.com  Aon fhiosrúchan déan teagmhail leis an Oifig ag 01 – 2880857 nó info@glenalbyn.ie

Kilmacud Crokes running various GAA camps over the summer.

NL Meitheamh 2023b

Lá Spóirt Scoil Lorcáin

2.00 – 5.00 in. Dé Domhnaigh 25 Meitheamh

Coláiste Naomh Lorcáin, Baile Uí Lachnáin

Sunday 25th June

St. Lawrence’s College, Loughlinstown

Feicfimid sibh go léir ann.

Picnic Scoil Lorcáin

Faraor, caithfimid an phicnic a chur ar ceal.  Ní raibh go leor tuismitheoirí/ caomhnóirí ar fáil chun cabhraithe.  Tuigimid go bhfuil daoine gnóthach na laethanta seo agus tá go leor tuismitheoirí tar éis dul ar thurasanna scoile is rl le déanaí agus bhí an fógra cineál déanach.  B’fhéidir go n-eagróidh roinnt ranganna a bpicnic féin le cabhair na dtuimtheoirí a bhí ar fáil.

Unfortunately, we have to cancel Picnic Scoil Lorcáin next Tuesday as we didn’t have enough parents available.  We understand parents are busy and have been very supportive for school tours etc, especially recently and that the notice was somewhat late.  Some classes may organise their own picnics with parents who were available.

Múinteoirí

Cúpla athrú ón liosta a foilsíodh roimhe seo.

A few changes from previously published.

Múinteoirí 2023 – 24

Sóis Saffron Rosenstock Christina Ní Murchú Caoimhe Ní Mháirtín

Sins Natasha Ní Dhuileáin (Rang Jen Ní Mhathúna) Niamh Uí Óldáin (Rang Saffron Rosenstock) Gráinne Ní Drisceoil

R1 Niamh Uí Chroidheáin (Rang Jacinta Nig Shamhráin), Ann-Marie Ní Labhairí (Rang Natasha Ní Dhuileáin), Colmán Ó hÁinle (Rang Niamh Uí Óldáin) 

R2 Róisín Ní Mhuineacháin Orla Ní Choitir

OS Eva Ní Mháirtín, Gráinne Uí Lúing, Éabha de Staic, Jocelyn Ní Cheallaigh, Sorcha Nic Shamhráin

MTR April Nic Eoin

R3 Donnchadh Mac Aogáin (Rang Orla Ní Choitir), Sinéad Ní Dhóláin/ Christina Doilfín (Postroinnt)

R4 Múinteoir Eile (Rang Ann-Marie Ní Labhairí), Caitríona Magner

R5 Cliona Máirtín (Rang Sorcha Nic Shamhráin), Darragh Ó Conaill , 

R6 Clíodhna Ní Leocháin (Rang Cháit Ní Dhuinneacha), Jen Ní Mhathúna

Díolachán Cístí

Taighde Ailse Éireann / Cancer Research Ireland

€787.09 bailithe ag díochachán cístí R6 agus  €120 leis ag Grúpa Giotár na Scoile – €909.09 san iomlán.  Comhghairdeas leo.

Aladdin

Ár modh cumarsáide, coimeád súil air.  Bíonn teachtaireachtaí á gcailliúint ag roinnt tuismitheoirí.

Aladdin is the main means of communication for teachers with parents.  Keep an eye on it, please. Some parents are missing important updates.

Suíomh maith bláthanna

A great site for Irish flower names.

Scéim Uirlisí Ceoil 

Tá réimse uirlis cheoil ar fáil ar iasacht ó Choiste na Tuismitheoirí do theaghlaigh a bhfuil baint acu le Scoil Lorcáin. Tá Píopaí Uilleann, Fidil, Consairtín, Boscaí Ceoil, Giotáir, Bainseónna, Maindilíní, Bodhráin & Feadóga Móra ar fáil. Déantar na huirlisí a leithdháileadh i Meán Fómhair ach tá an córas clárúcháin ar oscailt anois ar: https://forms.gle/zPEdWXDvgN3xL4qy5  

Tabharfar tosaíocht do pháistí nach raibh uirlis acu cheana féin, má dhéantar clárú ríomh an Aoine 8 Meán Fómhair iad. Ina diaidh sin déanfar tús freastail ar an iarratasóir is túisce.

Breis eolas ó SLUirlisiCeoil@gmail.com 

Musical Instrument rental scheme

Cumann na dTuismitheoirí has a range of instruments available to rent each September. These include Uilleann pipes, fidils, concertinas, accordions, giotars, banjos, mandalins, bodhráns and flutes. Expressions of interest are being taken now. 

Please express your interest on the link above. Priority will be given for children who have not previously borrowed an instrument if they are registered before Friday 8th September. After this date instruments will be allocated on a first come first serve basis.

Breis eolas ó SLUirlisiCeoil@gmail.com

Le dea ghuí

Lorcán  

Briatharchath

Beidh campa samhraidh as Gaeilge á reachtáil ag Fighting Words ón 10-13ú Iúil san ionad againn i gCearnóg Behan. Beidh an campa ar fáil do pháistí idir 8-10 mbliana d’aois, agus ar siúl idir 10-2 a chlog gach lá. Is scríbhneoireacht fhicsin a bheith i gceist, agus is seans a bheith ann bheith cruthaitheach leis an nGaeilge. Beidh an campa saor in aisce. 

Tá cúpla spás fágtha againn, mar sin theastaigh uaim a fheiscint an mbeadh eolas agaibh ar pháiste ar bith sa scoil go mbainfeadh tairbhe as campa mar seo. 

Má tá páiste ar bith mar sin agaibh, is féidir lena gcaomhnóirí dul i dteagmháil liom ag an seoladh ríomhphoist seo (seirce@fightingwords.ie) nó le m’uimhir: 0874314908.

Beidh foirm iontrála agam dóibh.

Le gach dea-ghuí,

Seirce Msc Conghail (iarscoláire Scoil Lorcáin)

An Irish fiction writing camp for 8-10 years, 10 – 13 July run by Seirce Mac Conghail for Fighting Words who worked with some of our classes a few weeks ago.

Buataisí don tSaimbia

Buíochas as na buataisí a tháinig isteach ach níor éirigh linn a chur ar aghaidh go dtí an tSaimbia.  Tá fáilte romhat iad a bhailiú ó Oifig na Scoile amárach.  Muna mbailítear iad, cuirfimid ar fáil ar fhalla na scoile iad an tseachtain seo chughainn.  Tóg mar a oireann.

Thanks for the boots for Zambia but we were unable to pass them on in time.  You can reclaim them tomorrow Friday. We’ll make whateber is left available to all on the school wall next week.  Take as you need.

Aifreann as Gaeilge

Fógra ó Phobal an Aifrinn Dún Laoghaire

Aifreann an Domhnaigh seo chugainn, 25ú Meitheamh an ceann deireannach roimh briseadh an tSamhraidh. Beimid ar ais Domhnach 3ú Meán Fómhair ar a deich a chlog.

Last Irish mass this Sunday 25th 10.00 am Dún Laoghaire, before returning Sunday 4rd September.

Campa Lúnasa

Beidh an Campa Lúnasa (ó Naíonaín Nua ag teacht isteach go dtí Rang 3)

ar ais i mbliana ar feadh seachtaine amháin ón 21ú – 25ú ó 9.00 – 13.00.

Beidh spórt, ealaín, drámaíocht, cócaireacht, ríomharí agus go leor rudaí spraíúil.

Is féidir dul i dteagmháil trí campalunasascoillorcain@gmail.com

Tá costas €100 an pháiste don champa.

Iníon Ní Choitir and Iníon Uí Dhuilleá

Tóg,tóg, tóg

Tá fáilte romhaibh aon rud fágtha taobh amuigh den scoil sna laethanta beaga romhainn – éadaí scoile, leabhair is rl – a thógaint. Tá trí scútar scútair a fágadh thar oíche agus nár lorgaiodh ar ais le cur amach againn ar an Aoine.

You are welcome to take anything left outside the school over the coming days, eg clothes, books.  We’ll also be leaving out three scooters which were left overnight in the school and haven’t been reclaimed.

Bliotsanna

Buíochas le Cionnaith Mac Gearailt agus Cuala CLG as na bliotsanna go léir a eagrú do Ranganna 3-5 le seachtain anuas i mBóthar Bhaile Thomáis.  Bhaineamar an-taitneamh astu.

Ceol ar scoil

Beidh cuairteoirí ceoil againn go luath ie Meán Fómhair.

On the 8th of September 2023, we’ll welcome Vox Amicum brass Quintet to the school again, as part of Music in Monkstown Outreach, as part of the MIM Festival. Thanks to MIM.

Árachas Scoile

 Íocann tuismitheoirí  daltaí Scoil Lorcáin don árachas  dá bpáistí nuair a íoctar do ealaín agus fótachóipeáil.  Clúdaíonn Polsaí árachais scoile na micléin taobh amuigh den scoil chomh maith le i rith am scoile, sé sin le rá 365 lá sa bhliain 24/7

www.pupilcover.ie le tuilleadh eolais nó foirm a fháil

Parents pay for personal pupil insurance when paying for Art and photocopying for the new school year.

The insurance policy held by Scoil Lorcáin covers the children outside of school hours also. It covers the students 365 days a year, 24/7.

Gaeilge i rith na saoire

Leanaimis ar aghaidh ag labhairt Gaeilge, nuair is féidir, le linn na saoire, lbhdt.  Is cúis áthais an méid Gaeilge a chloistear lasmuigh den scoil ó pháistí is tuistí gach lá. 

Let’s keep talking Irish during the holidays.  The amount of Irish spoken outside the school each morning and evening is great.

Cosc ar ghutháin chliste

Meabhraimid go bhfuil cosc ar ghuthán cliste a bheith ag daltaí ar scoil in aon chor.  Breathnaítear air mar mhí-iompar tromchúiseach ceann a bheith ag dalta.

We’d like to remind you that pupils may not bring smartphones to school at all.  It’s seen as serious mis-behaviour for a pupil to bring one to school.

Buíochas agus slán

Táimid tar éis bliain iontach a bheith againn sa scoil.  Buíochas leis na páistí as a n-obair, a nGaeilge agus a n-iompar.  Buíochas leis na múinteoirí agus pobal uile na scoile as na rudaí céanna.  Bainimís go léir taitneamh as an samhradh.  Guímid rath, go speisialta, ar Rang 6.

Go dtéimid go léir slán.

Thanks, goodbye for now, and safe summer to