Nuachtlitir Scoil Lorcáin Samhain 2015 b

Nov 26, 2015

Aonach na Nollag

Beidh an tAonach ar siúl Dé Sathairn seo chughainn 28 Samhain i Halla Cuala i nDeilginis 2.00 – 5.00. Beidh gluaisteán sa chlós gach maidin an tseachtain seo chun ábhar a bhailiú. Ba bhreá linn, go speisialta, duaiseanna do Roth an Áidh agus Roth na mBuidéal a fháil. Is féidir buidéil agus duaiseanna ar ard-luach a thabhairt isteach chun na hoifig ag aon am.
Beidh a lán cabhrach á lorg againn: don ullmhú roimh ré, do na seastáin agus don ghlanadh ina dhiaidh. Fág d’ainm in Oifig na Scoile má tá tú ar fáil. Fáílte, chomh maith, roimh dhéagóirí crosta don ullmhú agus don ghlanadh.
The Aonach takes place next Saturday 28th November in the Cuala Hall, Dalkey 2-5pm. There will be a car in the yard every morning this week to collect stuff. Donations of high value and bottles can be left in Oiig na Scoile at any time. We’re especially looking for prizes for the wheel of fortune and the bottle stall.
We will also need loads of help on the day. Set-up from 11.30 am – 1.45, stall 2.00 – 5.00 and then clean up 5.00 – 7.00. Please leave you name in Oifig na Scoile if you can help. Grumpy teenagers also welcome, especially for set-up and clean-up.

Cranchur 1 – Crannchur na Nollag agus Crannchur an Aonaigh

Is féidir na leathanaigh ghorma do Chrannchur 1 na Nollag a thabhairt ar ais aon lá an tseachtain seo nó ag an Aonach ar an Satharn. Déanfar an crannchur seo ag Tionól ar scoil Dé Luain seo chughainn 30 Samhain.
The blue sheets for Raffle 1 Crannchur na Nollag can be returned any day this week or on Saturday at the Aonach. This draw will take place at the Tionól (assembly) on Monday next.

Crannchur 2 – Crannchur an Aonaigh

Beidh ticéidí do Chrannchur 2 an Aonaigh ar díol sa chlós ó mhaidin amárach ar aghaidh. Féach duaiseanna an chrannchuir seo thíos.

Ticéidí Man Utd, Ticéidí Rugbaí Laighean, Oíche do bheirt Cill Iníon Léinín, Haimpéirí, Cásanna Fíona, Dearbháin Bialann
€2 do 5 thicéad
Tickets for Raffle 2 – Crannchur an Aonaigh – will be on sale in the yard from tomorrow morning and at the Aonach. €2 a strip.
Prizes: Man Utd tickets, Leinster Rugby tickets, overnight stay in Fitzpatrick’s Castle Hotel, restaraunt vouchers, hampers, cases of wine.
Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht.

Suirbhé Poncúlachta

Dúirt na cigirí go raibh roinnt páistí ag teacht go mall. Rinneamar suirbhé an tseachtain seo caite agus bhí ionadh agus diomá orainn leis na torthaí. Léiríonn an chairt thíos líon na ndaltaí a tháinig dénach i dréimhsí 5 nóiméad. Leanfaimid leis an gcur chuige nach mbeidh aon pháiste i dtrioblóid as a bheith déanach ach d’fhéadfadh roinnt againn iarracht níos fearr a dhéanamh. Míle buíochas leis na tuismitheoirí go léir a bhíonn in am. Tá ár bhfigiúir tinrimh an-ard agus buíochas libh go léir as sin.

Luain

Máirt

Ceadaoin

Deardaoin

Aoine

Iomlán

8.35 n/f 34 36 38 43 151
8.40 16 22 25 29 40 132
8.45 36 33 21 12 8 110
8.50 31 13 8 1 9 62
8.55 2 7 6 0 2 17
Iomlán 85 19 96 80 102 472

n/f = níl an sonra seo ar fáil

The inspectors mentioned student puncuality when they were with us. Therefore we compiled a survey last week. The table above shows – in 5 minute segments – numbers of children who were late. The numbers surprised and disappointed us. Our attendance figures are excellent and well done to all on this. We will maintain our policy of no child being in trouble for being late. But some of us really could make a better effort. Thanks to all those who are punctual.

Seó Nollag na Naíonán

Beidh Seóanna Nollag na Naíonán ar siúl sa Chultúrlann Déardaoin 17. Naíonáin Shóisireacha 9.30 agus Naíonáin Shinsireacha 10.00 (ábhar chuig sóinseáil).
Infant Christmas Plays will happen Thursday 17th December in Cultúrlann na hÉireann, Belgrave Square. 9.30 and 10.00 respectively.

Réalt Nollag

Comhghairdeas leis an iarscoláire Zena Ní Dhonnaile a bhfuil páirt aici sa scannán Nollag ‘A Christmas Star’ atá á léiriú i bpictiúrlanna faoi láthair.
Congratulatios to past-pupil Zena Donnelly who features in ‘A Christmas Star’ which is showing in cinemas currently.

Camógaíocht/Iomáint

Traenáil Iomána do bhuachaillí Rang 4-6 Dé Máirt 24 Samhain agus Cailíní R4-6 Dé Céadaoin 25 Samhain Bóthar Bhaile Thomáis.
Hurling and Camogie training as above for Rang 4-6. It must be Spring.

Nollaig Éireannach
Ceolchoirm le Moya Ní Bhraonáin
Déardaoin 17 Nollaig 7.30 in
Séípéal Bhaile na Manach
Arna eagrú ag
Craobh Phiarais Uí Ghréagáin CCÉ.
Ticéídí €15/10
An Irish Christmas Moya Brennan
Monkstown Church
Thursday 17th December 7.30 pm
Tickets available from Hewitts or
Oifig an Phoist in Baile na Manach
www.moyabrennan.com

Sláinteachas Gruaige

Tá na sneá inár measc. Coimeád súil ghéar ar ghruaig do pháiste. Má aimsionn tú sneá, tabhair ‘aire’ dóibh agus inis don mhúinteoir, ldt. Iarraimid go gceanglófaí gruaig fhada siar.
The nits are with us again. Please keep a close eye on your child’s hair. If you find ‘them’ please let them feel the back of your fine comb. Long hair should be tied back.

Forbairt

Leanann an obair ar aghaidh. Meileann muilte áirithe go mall. Tá seans go mbeidh an chuid eile don scoil réidh le bogadh isteach ann i rith shaoire na Nollag, ach níl ann ach seans. Muna bhfuil, am éigin in Eanáir, mar sin. Ach tá cruth ag teacht uirthi de réir a chéile. Nuair a thagann an t-am bogfaidh Rang 2 agus 3 isteach i seanChúinne na Naíonán, Rang 6 agus Rang 5 In. Uí Labhairí suas staighre chuig na seomraí ina raibh Rang 4 agus 5 agus roinnfear na Naíonáin ina dtrí 20 an ceann i 6 sheomra ar an dorchla ina bhfuil siad faoi láthair.
Phase 2 of the re-development may be ready to occupy during the Chrismtas Holdays, but only maybe. If not, some time in January then, maybe. It is beginning to take shape though. When we do move in Rang 2 and 3 will move into what used to be Cúinne na Naíonán, Rang 6 and Rang 5 In. Uí Labhairí will move into two rooms upstairs where Rang 4 and 5 used to be and the infants will be divided into 3 20s each all in rooms opening off the corridor which they now occupy.

Rince

Comhghairdeas le Niomi Ní Aodha ar Curadh Laighean Faoi 8 anois í tar éis Chomórtaisí Chomhdháil Rince na hÉireann ag an deireadh seachtaine.
Congratulations to Niomi Ní Aodha, Rang 2 who competed in the An Comhdhail Irish Dancing Leinster Championships last weekend. Niomi won the Championship and is now the U8 Leinster Champion 2015.

Grúpa Ceoil

Thaisteal 64 páiste agus triú múinteoirí go Gaelscoil Thaobh na Coille ar thuras ceoil Dé Luain 23 Samhain. Sheinneadhar peis na páistí ó GSTC agus ó Ghaelscoil na Cille, Co. Na Mí. Bhaineadar an-taitneamh as agus fuaireadar go léir an-mholadh as a gcumas ceoil agus as a n-iompar.
Yesterday Monday 64 children and 3 teachers travelled to a gaelscoil in Bellarmine to play music with two other schools. All enjoyed themselves.