Nuachtlitir Meán Fómhair 2014 b

Sep 12, 2014

Réamhobair ag tosú.
Beidh an réamhobair don bhforbairt ag tosú Dé Luain.  Beidh an Clós Mór agus an Clós Páirceála dúnta agus tógtha ag Manley Construction.  Beidh an geata coisithe in aice le Lána Alma dúnta do phobal na scoile. Caithfidh gach duine teacht isteach an príomhgheata ag cúinne thoir-thuaidh na scoile.  Tái áiteanna nua do línte roinnt de na ranganna ach tá a fhios ag na páistí cá bhfuil siad.  Ní ceart go mbeadh mórán cur isteach ar chúrsaí inmheánacha sa scoil ag an bpinte seo, seachas an glór.  Beidh gá ag ainn le solúbthacht agus cúpla bucaod grá.  Tá súil againn go dtosóidh an tionscnamh tógála go foirmeálta an Luan ina dhiaidh sin 22 M Fómhair.
The preparotary work for the redevelopment starts Monday 15 September.  The Clós Mór and car park will be closed to us and taken over by Manley Construction.  The pedestrian gate on the south side of the school, by Alma Lane, will be closed to us.  All children will access the school by the main gate at the north-eastern corner.  Some classe lines have moved but the children know where they are.  We’re going to constandly review our arrangements. There shouldn’t be much disrutpion to the internal working of the school at this point, bar noise.  We’ll all need to show some flexibility and loads of love.  We hope the project work itself will start proper the following Monday 22nd September.

Druil Tine
Reachtálamar Druil Tine inniu Aoine 12 Meán Fómhair faoi na toscaí a bheidh i réim san fhorbairt.  Folmhaíodh an dá fhoirgneamh laistigh de 2 nóiméad 20 soicind.  Bhíomar sásta go leor leis seo.
We conducted a fire drill today, Friday 12th September under the conditions which will prevail during the redevelopment..  All buildings were evacuated within2 minutes and 20 seconds.

Taisteal ar scoil
Míle buíochas le gach duine atá ag siúl, ag rothaíocht, ag scútáil, ag bussáil, ag dartáil nó ag roinnt carranna.  Táimid an-bhuíoch.  Sibhse nach bhfuil, iarraimid oraibh tosú anois.  Laghdaigh líon na dturasanna gluaisteán ar an scoil.  Má tá ort tiomáint, siúl an píosa deireannach.  Duais speisialta don chéad pháiste a thagann ar scoil i mbád.  Cead báid a fhágáil i nGairdín na Scoile.
Thanks to all, again, who are walking, cycling, public transporting, car-pooling etc.  We’re very grateful.  If you haven’t done so yet, with the work starting, now is your chance.  Please jump on this particular bandwagon.  Special prize for first child to travel to school by boat or canoe.  Canoes may be left in the school garden.

Seastán Róthar
Tá Seastán Rothar chun tosaigh in aice le hOifig an Phríomhoide.  Is féidir rothair a chur i gcoinne an fhalla os comhair sheomraí na Náionán Sóisireach.  Tá fáilte romhat teacht isteach geata Oifig an Phríomhoide chun é seo a dhéanamh.  Bíonn na seastáin eile an-lán anois, is iontach an rud é.
There is a bike rack outside the principals office which all are welcome to use.  The other two bike stands are too full, which is a great problem to have, but it will be a sefety issue with all the children using these yards at lunch time.

Deoch an Turais
Thugamar deochanna amach maidin inniu mar fheirín beag dóibh siúd a shiúl, a rothaigh, a scútáil nó a pháirceáil píosa ón scoile agus a shiúl ansin.  Buíochas le Máire, Germaine, Julie, Sinéad agus na páistí a chabhraigh.  Déanfaimid rud éigin eile mar é sin arís.  Faílte roimh mholtaí.  Ní bheidh aon pháiste i dtrioblóid as a bheith déanach, ach déan do dhícheall, le do thoil.
We distributed drinks today to children who walked, cycled, scooted or parked and walked a distance to school as a small thank you.  We’ll do the same again someday.  Suggestions welcome.  Remember, no child will be in trouble for being late, but do your best, please.

Maidin Caifé
Bhailíomar €620 ar an maidin caifé d’Oispís na Carraige Duibhe.  Buíochas le gach duine a chabhraigh agus leis na múinteoirí a d’eagraigh.
We collected €620 for the Blackrock Hospice with our coffee morning.  Thanks to all who helped, contributed cakes and to Paula and the other teachers who organised.

Smaointe
Tá fáilte roimh mholtaí ar bhealaí chun an scoil a dhéanamh níos cairdiúla do lucht siúl agus rothar.
Suggestions to make us more bicycle and walker friendly are welcome.

Mionbhus
Má tá suim ag aon ghrúpa tuismitheoirí tabhairt fhaoi mhionbhus a eagrú dá bpáistí, beimid breá sásta teagháil a eascú, cé nach beidh aon bhaint againn leis an socrú féin.
It has been suggested to us that some parents might now be interested in organising a mini-bus service for their children.  While the school will have no role in this we are happy to facilitate contact by notices in the Nuachtlitir or on the notice board.
Feirín Taistil
Dóibh siúd a shiúlann, a rothaíonn, a thagann ar iompar poiblí nó a pháirceálann ar Bhr Alma, Cearnóg Belgrave agus a shiúlann: 8.05 – 8.40.    Deochanna le bailiú ó thosach Oifig Cholmáin 8 rn.

Fuaim-C:
Is ap ar Fhonólaíocht na Gaeilge Fuaim C a leanann clár fonólaíocht do pháistí atá ag foghlaim conas léamh agus scríobh i nGaeilge.  Tá na focail go léir caighdéanach ach is canúint Chonnacht atá i gceist.  Is forbairt ar Fuaim-U a leag béim ar chanúint Uladh é.  Tá an tAp ar fáil do ghutháin chliste agus Taibléid Android.  Má tá suim agat cóip a shaor a thrial roimh an seoladh déan teagmháil le Clare Grehan

Fuaim-C is an Irish phonics App that follows a phonic programme for children learning to read and spell in Irish. All the words are in standard Irish but focus on Connacht Irish and the correlation between Connacht pronunciation and standard spelling. It follows on from Fuaim-U ( Ulster Irish) that was released last year. claregrehan@eircom.net).
The App is available for Android Smart Phones and Tablets. If you would like to try a free copy before its release, please contact Clare Grehan ( claregrehan@eircom.net).
Scéim Uirlis Ceoil:
Tá fililí agus bodhráin ar fáil ar cíos faoin scéim seo.  Déan teagmháil le Clare má tá suim agat ceann a fháil do rang atá ar siúl lasmuigh den scoil.

Fiddles & Bodhrán are available to rent from the scheme. Contact Clare Grehan (087 9524020) for further information.