Nuachtlitir Eanáir/Feabhra 2018

May 17, 2018

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 18 Nollaig R1 Patrick de Buitléir, Aoife Ní Chonalláin, Ellen Ní Shúilleabháin, Cillian Ó Donnchú R2 Rachel Breathnach, Féilim Ó Cuana, Lucy Nic Giolla Earnáin, James Ó Dufaigh, Fia Ní Loinsigh R3 Cormac Ó Grádaigh, Izobel Ní Thiarnáin, Rónán Ó hAlmhain, Lea Nic an Rothaich R4 Eleanor Ní Shúilleabháin, Rossa Mac Gabhann, Jake Dáibhís, Darragh Inglis, John Ó Caoinleáin R5 Siún Ní Dhuibhghiolla, Mimi Ní Riordáin, Aoibhinn Nic Phiarais, Caoimhín Fíobhuí R6 Muireann Ní Bhriain, Pádraig Ó Céirín, Conor Ó Dúlaing, Seán Ó Donnchú.

 

Fógra

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18.  Ceapachán buan is ea é seo.

Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre  i rith na laethanta saoire.

Scála Pá: bunaithe ar scála an Choiste Ghairmoideachais do Rúnaithe Scoile

Breis eolais: www.scoillorcain.ie

Fiosrúcháin agus Iarratais roimh 23/3/18

chuig: agallaimhscoillorcain@gmail.com

Above is an ad for a school secretary for Scoil Lorcáin.

 

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta Máirt 20 Márta agus na múinteoirí ag freastal ar inseirbhís maidir leis na Nósanna Nua Imeachta um Chaomhnú Páistí.

The school will be closed Tuesday 20th March for teachers to attend inservice on new Child Protection procedures.

 

Ilteangaithe

Táimid ag ceiliúrach na dteangacha éagsúla a labhraítear i Scoil Lorcáin an téarma seo.  Má tá teanga eile seachas Béarla nó Gaeilge á labhairt sa bhaile, ba bhreá linn scéal a fháil ionas gur féidir linn sampla den teanga a chrochadh sa scoil.

We’re celebrating all the languages spoken in Scoil Lorcáin.  If you speak a language other than Irish or English, we would love to hear from you.  We want to display samples of all the languages we have in our community.

 

FOCUS IRELAND

Bhailíomar €712 do FOCUS Ireland roimh an Nollaig.  Buíochas libh.

We collected €712 for Focus before Christmas.  GRMA.

 

Leabhra Feabhra

Ghlacamar páirt san Fhéile Leabhar Gaeilge – Leabhra Feabhra.  Cuireadh béim  ar léitheoireacht na Gaeilge i rith na seachtaine agus bronnadh bronntanas leabhar ar na ranganna go léir.  Buíochas le Caitríona Magner agus Aoife Ní Scolaí as tacú leis seo.

We took part in the Leabhra Feabhra Irish Book Féile this year again.  New Irish books were presented to all classes and we had DEARG time – Drop Everything And Read Gaeilge.

 

Grúpa Garraíodóireacht

Tá Gairdín na Scoile ag breathnú i bhfad níos fear leis an obair a rinneamar roimh an Nollaig.  Ba bhreá linn Grúpa Garradóireachta a bhunú, tuismitheoirí a thiocfadh le chéile go rialta – uair sa mhí? – chun cabhrú linn aire a thabhairt do thimpeallacht na scoile.  Má tá suim agat éirí páirteach labhair le Colmán, gan mhoill, le do thoil.

Our school garden is looking much better after the week we did before Christmas.  Thanks to all who helped.  We’d love to put a gardening group together to meet regularly – once a month? –to help with the garden.  If you’re interested, you might let Colmán or Rós know, sooner rather than later.

 

Grúpa Leabharlainne

Ba bhreá linn leanúint leis an obair a thosaigh an Leabharlannaí a bhí againn ar scéim TÚS roimh an Nollaig.  Bheadh cabhair uainn.  Má tá suim agat cabhrú go rialta nó go hócáidiúil sa Leabharlann is féidir labhairt le Caitríona Magner R4, Rós nó Colmán.  Míle buíochas.

We had a Librarian for a period before Christmas on a TÚS scheme.  We would like to continue the work he started scanning books onto the system and maintaining the library.  If any parent would be interested in helping out they might have a word with Caitríona Magner Rang 4 , Rós or Colmán.  GRMA.

 

Páistí tinn

Má tá do pháiste tinn, fág sa bhaile é nó í, le do thoil.  Má chaitheann do pháiste amach ar maidin sa bhaile, ní ceart é/í a chur ar scoil.  D’fhéadfaí pé galar atá air/uirthi a scaipeadh.

If your child is sick, leave her/him at home, please.  If you child throws up in the morning, please do not send him/her to school.  Others could pick up the bug too easily.  GRMA.

 

Litir Bhuíochais

Fuaireamar litir bhuíochais ó N Uinsionn de Pól don bhailichán a d’eagraigh Orla Ní Choitir agus múinteoirí eile roimh an Nollaig.  Buíochas le gach duine a chabhraigh.

We received a letter from St.V de P thanking us for the collection of goods before Christmas.  Thanks to all who helped.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 15 Eanáir

R1 Darragh Ó Condúin, Evelyn de Búrca, Emma Ní Chlúmháin, Lochlann Breathnach.R2 Rachel Murdock,Art Mac Conghail, Íde Frost. R3.Daisy Ní Dhúbhláine, Donnchadh Ó Dochraigh, Art Ó Súilleabháin,Aoibhe Ní Risteaird. R.4 Aoife de Fréine, James Ó Riain,Róisín Ní Lafáin,Fionn Ó Dúnaigh. R 5.Ben Ó Raghallaigh,Turlough Ó Siocháin,Louise Crotty, Ciarán Ó Raghallaigh. R6.Ríona Ní Ghraollaigh,Finn Ó Donnaile,Clara Nic Mhánais,Marc Ó Gráinne.

 

Lego Mór

Má tá Lego Mór ag aon duine sa bhaile nach bhfuil ag teastáil, bheadh suim againn é a fháil.  Grma.

If anyone has Big Lego at home that’s not used any more, we would like to get it.  GRMA.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 22 Eanáir

R1 Jack Ó Duinn, Lily Belle Ní Dhubhshláine, Tadhg Ó Gairbheith, Alice Ní Fhlannabhra R2 Jack Ó Ceallaigh, Aoibhinn Ní Earchaí, Katelyn Ní Eidhin, Cian de Paor R3 Iseult Mac Crosáin, Lughaidh Ó Cléirigh R4 Éabha Breathnach, Luan Mac Tréinir, Katie Ní Dhomhnaill, Shaylynn Ní Mhaolmhána, Oisín Powell R5 Luan Ní Cheallaigh, Daire Mac Risteaird, Iseult Ní Chaomhánach, Joseph Ó hAirtnéide R6 Ari Ní Dhonnchú, John Ó Nualláin, Conor Mac Giolla Iasachta, Bláthna Marray.

 

Coiste na dTuismitheoirí

Lá Spóirt 2018

Tá áthas ar Choiste na dTuismitheoirí cur in iúl go mbeidh Lá Spóirt Scoil Lorcáin 2018 ag tarlú ar an 17 Meitheamh 2018 agus béimid i Wanderers, Droichead ná Dothra arís i mbliana. Buíochas le Dom Comerford ó Choiste ná dTuismitheoirí a bheidh mar chomhórdaitheoir ar an bhfo-Choiste den Lá Spóirt 2018. Tá baill nua a lorg don bhfo-Choiste sin ( nach gá bheith ar Choiste na dTuismitheoirí ) agus bhéimis buíoch dá gcuirfeadh sibh in iúl do Dom go bhfuil sibh ar fáil bheith ar an bhfoireann leis. Seolaigí rphost chuige chomh luath agus is féidir ag an seoladh seo : domcomerford@outlook.ie

Anois, cá bhfuil t-léinte daite Lá Spóirt 2017….. Beidh Lá Spóirt eile iontú dar linn….!!

( The Parents’ Committee is pleased to confirm that Scoil Lorcáin’s Sports ‘Day 2018 will take place on the 17 June 2018 and we will be in Wanderers, Ballsbridge again this year. Many thanks to Dom Comerford from the Coiste who will be the coordinator for the organising sub-committee for Lá Spóirt 2018. We are looking for new members for that sub-committee who need not be on the Coiste and would be most appreciative if you could email Dom with your availability to : domcomerford@outlook.ie

Now, where are the coloured Scoil Lorcáin t-shirts from Lá Spóirt 2017.We reckon there is another outing for them this year!!)

 

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí

Tá áthas ar Choiste na dTuismitheoirí cur in iúl do thuismitheoirí agus caomhnóirí páistí na scoile gur vótáil an Coiste i bhfábhar ballraíocht bliana ó Eanáir 2018 – Nollaig 2018 do Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ag ár gcruinniú ar an 8 Eanáir 2018. Is féidir gach eolas faoin Chomhairle a aimsiú ar líne ar an suíomh www.npc.ie

(National Parents’ Council

Scoil Lorcáin’s Parents’ Committee is pleased to inform the parents and guardians of the school that the Coiste voted in favour of membership of the NPC from January 2018- December 2018 at our meeting on the 8 January 2018. All information regarding the National Parents’ Council is available on the website above)

 

Athbhreithniú ar Bhunreacht Choiste na dTuismitheoirí

Beidh an cruinniú faoi leith d’Athbhreithniú ar Bhunreacht Choiste na dTuismitheoirí ar an 12 Márta 2018 do bhaill Choiste na dTuismitheoirí amháin ar an dáta sin seachas do Chumann na dTuismitheoirí ar fad ( sin tuismitheoirí agus caomhnóirí le páistí acu sa scoil faoi láthair) .

Cuirfidh an fo-Choiste don Athbhreithniú dréacht den bhunreacht faoi bhráid an Choiste roimh an 12 Márta agus le plé ag an gcruinniú sin. Ag braith ar an toradh ón gcruinniú sin, cuirfear é os comhair tuistí uile na scoile ar dháta níos déanaí ach roimh an CCB.

(The specific meeting for the revision of the Parents’ Association Constitution scheduled for the 12 March 2018 will now be for the members of the Parents’ Committee (28) only on that date as opposed to for all members of the Parents’ Association – that is to say, all parents and guardians of children in the school at the moment.

The sub-committee for the revision of the constitution will circulate a draft to committee -members prior to the 12 March, for discussion at the specific meeting on that date. Depending on the outcome of that meeting, it will then be the subject of a special meeting for all parents of the school at a later date but prior to the AGM).

 

Ranganna Gaeilge ag tosnú Dé Céadaoin, 21ú Feabhra.  Táille €70 don téarma (10 seachtain).

Céadaoin 21ú Feabhra- 21ú Márta (5 seachtain roimh saoire na Cásca)

Céadaoin 11ú Aibreán-  9ú Bealtaine (5 seachtain eile)

Tuilleadh eolas ó Mhuireann Nic Giolla Phádraig,slrangannagaeilge@gmail.com

 

Coiste Glas ar thuras.

Chuaigh an Coiste Glas ar thuras chuig Garraí na Lus Dé  Máirt 20 Feabhra mar aitheantas don obair iontach a dhéanann na páistí seo do timpeallacht na scoile.  Chuaigh In. Mhic Fhionnghaile agus In. Uí Choiligh leo.  D’fhoilsíomar cúpla grianghraf ar Twitter.

Our Green Schools Committee visited the Botanic Gardens this week to develop our understanding of the importance of bio-diversity.

 

Fógra

Táim ag lorg síob do m’iníon Clíodhna (n. sinsearach) i dtreo Chill Mhantáin (na Clocha Liatha ach aon áit timpeall) gach Chéadaoin, ón scoil ag 2.15 i.n.

Beidh mé le fáil ar 0872913187 dá mbeadh éinne in ann chabhraigh liom.

Go raibh míle maith agat,

Jenny Uí Leathlobhair

(Jenny is looking for a lift for her daughter towards Greystones from school on Wednesdays).

 

Éide scoile

Mar eolas, maidir leis na héadaí scoile: Is féidir an éide scoile – geansaí dubhghorm, léine/blús/ tléine gorm éadrom, brístí liatha agus file beag d’aon éadach a fháil in a lán siopaí éagsúla.  Níl aon ghá go mbeadh suaitheantas na scoile ar an ngeansaí dubhghorm cé go bhfuil cead.  Tá sé seo go léir amhlaidh chun costas éidí scoile a choimeád íseal.  Tá an chulaith súgartha i ndá shiopa, Corr’s Dún Laoghaire agus Uniform Warehouse, Ionad Cranford.

The school uniform can be bought in a wide range of shops – grey trousers, navy jumper/cardigan, sky blue shirt/ tshirt/blouse.  There is no need for a school crest on the jumper, though it is allowed.  The tracksuit is available in two suppliers: Corr’s Dún Laoghaire and Uniform Warehouse, Cranford Centre.  These arrangements are intended to keep the cost as low as possible.

 

Dhá scéal brónacha

Ba mhaith linn combhrón a dhéanamh le teaghlaigh agus cairde Aoidh Uí Dhomhnaill agus

Fhionnbharra Bhreathnaigh a cailleadh in Eanáir.  Bhí baint acu agus ag a dteaghlaigh le Scoil Lorcáin le fada.  Tá laochra ar lár agus gá le laochra úra chun a n-áit a thógaint.

Our commiserations to the families and friends of Aodh Ó Domhnaill and Fionnbharra Breathnach, both who passed away in January, both who were great supporters of Scoil Lorcáin in a myriad of ways.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 29 Eanáir

R1 Ailbhe Ní Leathlobhair, Seán Ó Oibicín, Lucia Ní Chonghaile, Leonardo  Chiricozzi. Rang 2  Aisling Ní Fhloinn , Ruaidhrí Ó Conaire, Darragh Ó Sé, Eoin Breathnach. Rang 3 Fergeal Ó Brádaigh, Traolach Ó Súilleabháin. Rang 4  Eimhín Ní Chuana, Oisín Harper, Róisín Ní Lafáin. Rang 5 MacDara Ó Feinneadha, Zoe Slyne, Laragh Ní Thuama, Joseph Ó hAirtnéada. Rang 6  Maria Ní Niallagáin, Cillian Ó Caoilte, Cillian Ó Cuana, Aoife Ní Drisceoil.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 2 Feabhra

R1 Ada Ní Dhomhnall, Niall Ó Dúil, Juno Cleary Ní Chinneide. Patrick Ó Comáin  R2, Amalia Bhreathnach.Connie Ní Chinnéide, Úna Ní Néill Harry Mac an Mháistir. R3 Méabh Bairéad, Shane Mac Mathúna, Liam Ó hUiginn, Orlaith Nic Aonghusa. R4 Ella Ní Uaghaidh, Cillian Ó hEarchaí, Ciarán Ó Condúin,Éabha Dubh,R5 Máire Groome, Adam Ó Murchú, Louis Tempany, Eithne Carson. R6 Ríona Ní Fhionnaile, Aidan Mac Gamhna,Pádraig Mac Aogain, Clíondhna Nic Siacrais.

 

Club Obair Bhaile

Beidh Club Obair Bhaile ag tosnú i Scoil Lorcáin! Beidh sé ar siúl trí lá in aghaidh na seachtaine (Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin) ó 2.15 go dtí 3.15, le haghaidh daltaí Ranganna 1-3. Beidh an club ag tosnú Dé Máirt 27 Feabhra. Beidh nótaí ag dul abhaile inniu, le bheith ar ais ar an Aoine 23 Feabhra. Má tá suim agat, líon an fhoirm agus tabhair d’Iníon Uí Mhurchú (Naíonáin Shinsireacha) nó Iníon Uí Mhathúna (Rang a hAon) í.

A Homework Club will be starting in Scoil Lorcáin! The club will take place three days a week (Tuesday, Wednesday, Thursday) from 2.15 to 3.15 for pupils of Ranganna 1-3.

The club will start Tuesday 27th February. Forms have been sent home today. If you are interested, the form should be returned to Iníon Uí Mhurchú (Naíonáin Shinsireacha) nó Iníon Uí Mhathúna (Rang a hAon) by Friday the 23rd February.

 

Foireann Fichille

D’imir an fhoireann fichile in aghaidh Baile Eoin agus bhí ceithre chluiche an-chomórtasach acu. Bhuaigh beirt agus chaill beirt eile. Fuaireamar an bua ar Conlets’s inné 2 ½ : 1 ½.Tá na cluichí sraithe á leanúint agus tá muid an-bhuíoch as cabhair na tuistí agus bródúil as iarracht na n-imreoirí.

Our chess team is making all the right moves.  Honours were shared with Johnstown School and yesterday we overcame Conleth’s by 1 point.

 

Teastas Sóisireach

Is féidir teachr ar eolas faoin Teastas Sóisireach nua ag na nascanna seo:

https://www.jct.ie/perch/resources/publications_ga/jc-info-parents-post-prim-lg.pdf

 

https://www.jct.ie/perch/resources/publications_ga/jc-info-parents-primary-lg-aug-17.pdf

Information about the revised Junior Certificate can be found at above links.

 

Urraithe an Aonaigh

Buíochas leo go léir.  B’fhéidir go smaoineadh sibh ar ghnó a dhéanamh leo.  Má dhéanan, luaigh Scoil Lorcáin leo, lbhdt.  Cabhróidh sé le hiarratas na bliana seo chughainn.

Thanks to all who donated for the Aonach.  You might consider doing business with them.  If so, mention the connection with Scoil Lorcáin, please.  It’ll make next year’s ‘ask’ much easier.

The Panel – Experienced and Specialised Recruitment Consultancy

Chapter One

Osteria Restaurant An Chanáil Mhór/ Grand Canal

Club Leadóige Ghleann na gCaorach/ Glenageary Tennis club

Rugbaí Laighean/ Leinster Rugby

Banc na hÉireann Bank of Ireland

Nestle

The Bake House

Sallynoggin Inn Bar and Restaurant

Newpark Pool and Fitness

Leisureplex, Stigh Lorcáin

Stillorgan Décor

Odeon- Stigh Lorcáin

Marks and Spenser’s An Charraig Dhubh

Khans  Clothing

Fitzpatrick’s Castle, Cill Iníon Léinín

Fitzpatrick’s Gym and Pool, Cill Iníon Léinín

Derrings Butchers

Halo Pharmacy

Adrian Dunne Pharmacy (Baile an tSaoir)

Teach Tábhairne Bakers

Style Icon

Blue Door

Café du Journal

Cinnamon

Georges Fish shop (Baile na Manach)

The Lobster

Press V Press Dry cleaning

That’s Amore

Texture

Greene’s of Monkstown

Howard and May

FXB Buckley’s

Seagreen

Hampton’s Interiors

Vivien Walsh

Spar, Baile na Manach

Renaissance

Hi-Hair

Blooms and Bow

No.8 Restaurant

Searson’s

AGNES Preece Stained Glass Lamps

Cosgrave Pharmacy

Grandstand Sports

Tierney’s Gift Shop

Costello Flowers

Libero’s Gráinseach an Déin

Sakura Hairdressing Gráinseach an Déin

Mardi Cakes

Xpert Cleaners

Supervalu Gráinseach an Déin

Grange Pub

Fruit and Veg Gráinseach an Déin